logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 22.06.2021 r

  Lasowice Wielkie, dnia 16.06.2021 r. RG.0012.1.4.2021                                                                                     

 

                                                                                           Według  rozdzielnika

                                        

                        Zwołuję posiedzenie  K o m i s j i   Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Gminy Lasowice Wielkie na   dzień 22.06.2021 r.  /wtorek /   godz.15:00  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich .

 

Temat posiedzenia :

 1. Rozpatrzenie – analiza pism  przekazanych na posiedzenie komisji / materiały w załączeniu /
 • Urzędu Gminy z dnia 20.05.2021 r. dot. podania Pana R.J. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki przylegającej do drogi gminnej w Laskowicach.
 1. Analiza projektów uchwał :
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2021 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie,
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 na terenie Gminy Lasowice Wielkie,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 126,10 m2 położonego w Lasowicach Wielkich nr 99A na okres 5 lat dotychczasowemu najemcy,
 • w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012-2023,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 1. Analiza raportu o stanie Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020. / przesłano pocztą elektroniczną dnia 31.05.2021 r./
 2. Sprawy bieżące .

                                                                                     Z  p o w a ż a n i e m

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                              Piotr Kisiel

 

 

 

 

O t r z y m u j ą  :

Komisja  Komunalno – Rolna i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie :

 1. Piotr Kisiel   - Przewodniczący
 2. Norbert Barcz        - Z-ca Przewodniczącego
 3. Renata Pilot        - członek
 4. Gabriela Prochota - członek
 5. Gabriela Świerc         - członek
 6. Marcin Bomba - członek
 7. Adam Młynarczyk - członek

 

Pan Daniel Gagat              - Wójt Gminy

 

Do wiadomości :

Pan Krzysztof Lech          - Z-ca Wójta Gminy

Pani  Izabela Dokupil       - Skarbnik Gminy

Pan Joachim Smolnik       - Sekretarz Gminy  

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z póź. zm./

Metryka

Liczba odwiedzin 1412
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2021-06-18 10:23:41
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2021-06-18 10:23:41