logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2022 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Lasowice Wielkie, dnia 03.08.2022 r.

 

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2022 r.

GMINA  LASOWICE  WIELKIE

reprezentowana przez

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie

na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2022.1599 j.t.);
 • 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305 j.t. ze zm.);
 • 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

      (Dz. U. 2022.559 j.t. );

 

RODZAJ ZADANIA

Rozwijanie wśród ludności Gminy Lasowice Wielkie, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu; podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej.

 1. FORMA REALIZACJI ZADANIA: WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 2. TERMIN, WARUNKI REALIZACJI ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
 3. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.
 4. Na realizację zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 63000zł.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
 4. Brak rozliczenia poprzednich umów skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie.
 5. IV GMINA LASOWICE WIELKIE zastrzega sobie prawo do:
 6. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania.
 7. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 8. WYMOGI OFERTY
 9. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2022.1327 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057).
 10. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze oferty. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 11. KRYTERIA WYBORU OFERTY
 12. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie dotacji podmiot.
 13. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacja zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 14. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne.
 15. Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 16. Ocena wkładu rzeczowego, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
 17. Dotychczasowa współpraca podmiotu składającego ofertę na realizację zadania publicznego z Gminą Lasowice Wielkie.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY

 1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć na druku ofertowym z adnotacją „Konkurs na dotacje 2022 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - II” w Sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie 46-282 Lasowice Wielkie 99A .
 2. Termin składania ofert: do 25.08.2022 r.
 3. Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia
 4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
 6. Do opiniowania ofert Wójt Gminy Lasowice Wielkie powołuje Komisję Opiniującą.
 7. Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Wójt Gminy Lasowice Wielkie po zapoznaniu się z opinią Komisji Opiniującej Oferty złożone w konkursie.
 8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2022.1327 j.t.)

VIII. W roku 2021 Gmina Lasowice Wielkie przekazała na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju, dotacje w łącznej wysokości: 100 000 zł.

 

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

 

/-/ Daniel Gagat

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 968
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2022-08-03 16:11:45
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2022-08-03 16:11:45