logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E - budowa jednego punktu oświetlenia drogowego

Lasowice Wielkie 13.12.2011r.

 

 

 

 

GK.6733.12.2011r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  LASOWICE WIELKIE

 

 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na „budowie jednego punktu oświetlenia drogowego”

Teren realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków :

     Obręb Lasowice Małe

Km 2;  dz. nr 195, 76, 28

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) podaje do wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego j/w.

Z decyzją można zapoznać się w  Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie 99 A pok. 19 I piętro.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia .

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uznające to żądanie ( art.53 ust. 6 cyt. Ustawy).

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  od 14.12.2011 – do 28.12.2011r.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 706
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-12-14 09:15:18
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-12-14 09:15:18