logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, dnia 16.02.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania Gminy Lasowice Wielkie

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz Uchwały nr XLIV/344/22 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lasowice Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.02.2023 r. do 17.03.2023 r.

 

Przedmiotowa zmiana Studium dotyczy terenu położonego w sołectwie Trzebiszyn, w rejonie DK 45.

Projekt wyżej wymienionej zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Referat Gospodarki Komunalnej, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie oraz na stronie internetowej https://bip.lasowicewielkie.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się dniu 15 marca 2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, pokój nr 19.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lasowice Wielkie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  07.04.2023 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

1) o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lasowice Wielkie,

2) o prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lasowice Wielkie podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2023 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. L119/1),w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 LASOWICE WIELKIE. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@lasowicewielkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Szczegółowa KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gminy Lasowice Wielkie: https://bip.lasowicewielkie.pl (w zakładce ochron danych osobowych), w wersji papierowej udostępniona jest w siedzibie Gminy Lasowice Wielkie oraz podczas wyłożenia do publicznego wglądu.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 797
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-02-16 09:33:48
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-07 11:10:52

Historia zmian