logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Jasienie

Lasowice Wielkie,  20.04.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Jasienie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie uchwały Nr  LI/389/23  z dnia 29 marca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Jasienie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie  w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1, art. 40 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie na adres Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@lasowicewielkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lasowice Wielkie, reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, e-mail: UG@lasowicewielkie.pl
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@lasowicewielkie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c, RODO w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo dostępu do informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
 9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.


KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  

 1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego wnioski/uwagi ze składającym wnioski/uwagi.
 3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Metryka

Liczba odwiedzin 972
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-04-20 14:13:34
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-04-20 14:13:34