logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad gm. Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 24.05.2023

GK 6220.2.2023

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

            Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022, poz. 1029 t.j. ze zm.) w związku z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego podaje się do wiadomości stronom postępowania, że zostało wszczęte na żądanie inwestora: Gminy Lasowice Wielkie z siedzibą w Lasowicach Wielkich nr 99A postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad gm. Lasowice Wielkie

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szumirad (działki:

ark.m. 1 – 96/67, 100/60, 104/60, 225/110, 97/60, 260/111, 261/111, 279/126, 274/126, 213/123, 184/126, 163/127, 140/128, 130, 142/127, 241/138, 216/123, 49, 226/60, 244/82

ark.m. 4 – 45/4, 46/6, 45/7, 92, 63/13, 91, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8

            Celem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Równocześnie informuje się, że wystąpiono do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy  Lasowice Wielkie w pokoju nr 19. Uwagi i wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres doręczeń elektronicznych: rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl. Podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej, zgodnie z zapisami art.63 § 1 ustawy Kpa, pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o kolejnych etapach prowadzonego postępowania następować będzie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie każdego następnego zawiadomienia wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia (art. 49 Kpa)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lasowice z siedzibą w Lasowicach Wielkich 99A (46-282). Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@lasowicewielkie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. W Urzędzie Gminy wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez mailowo: iod@lasowicewielkie.pl. Dane przetwarzane są dla celów związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości lub jej części, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.lasowicewielkie.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

ZAMIESZCZONO:

 

SOŁECTWO SZUMIRAD

BIP URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE

TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE

Metryka

Liczba odwiedzin 1072
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-05-24 11:15:53
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-05-24 12:00:20

Historia zmian