logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego”

Lasowice Wielkie, 16.01.2024 r.

GK.6733.9.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 16.01.2024 r. została wydana decyzja nr GK.6733.9.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego” w miejscowości Wędrynia na działkach nr 326/131, 647/140, 487/147, 486/147 ark. m. 1.

    Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 730  do 1530, środa od 730 do 1630, piątek od 730 do 1430.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

    Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 -     na tablicy ogłoszeń wsi Wędrynia,

 -     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie,

 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

 -     a/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 512
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2024-01-16 09:40:41
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2024-01-16 09:40:41