logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013/2014.

Lasowice Wielkie, 13.11.2013 r.

ZP.271.9.2013

Wykonawcy, którzy
złożyli oferty w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2013/2014”.

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania Nr ZP.271.9.2013, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez Zamawiającego czynności z naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt. 12.

Uzasadnienie

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu sposobu obliczenia ceny w stosunku do zastosowanego kryterium. Zamawiający opisał sposób obliczenia ceny w sposób nie dość jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert, czym spowodował złożenie przez Wykonawców ofert nieporównywalnych, a tym samym uniemożliwił wybór najkorzystniejszej oferty.  Zamawiający nieprecyzyjnie określił sposób obliczenia ceny w SIWZ, czym wywołał rozbieżności w interpretacji tegoż zapisu. W treści SIWZ Zamawiający wskazał, iż Wykonawca zobowiązany jest podać „cenę jednostkową brutto za 1 r-g pracy sprzętu efektywną (bez czasu dojazdu) dla danej części zamówienia opisanego w SIWZ”, jednak nie doprecyzował o jaką ilość sprzętu chodzi. Powyższa sytuacja spowodowała nieporównywalność cen ofertowych złożonych w niniejszym postepowaniu. Tego rodzaju wada postepowania na tym jego etapie nie może zostać usunięta, choćby przez zmianę opisu sposobu obliczenia ceny, czy tez jego doprecyzowanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Nie ma wątpliwości, że błędny opis sposobu obliczenia ceny miał wpływ na wynik postępowania, gdyż Wykonawcy w swoich ofertach mogli zaproponować ceny zarówno za 1 r-g pracy jednego sprzętu, jak i również za 1 r-g pracy każdego użytego sprzętu i tym samym oferty są nieporównywalne.

Zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postepowania obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy nieświadomie wprowadził dyskryminujące zapisy. Wada postepowania ma charakter istotny i wywiera bezpośredni wpływ na wynik postepowania.

W tej sytuacji przeprowadzone postępowanie narusza zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza wszcząć kolejne postępowanie dotyczące tego samego zamówienia.

 

Uzasadnienie

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu sposobu obliczenia ceny w stosunku do zastosowanego kryterium. Zamawiający opisał sposób obliczenia ceny w sposób nie dość jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert, czym spowodował złożenie przez Wykonawców ofert nieporównywalnych, a tym samym uniemożliwił wybór najkorzystniejszej oferty.  Zamawiający nieprecyzyjnie określił sposób obliczenia ceny w SIWZ, czym wywołał rozbieżności w interpretacji tegoż zapisu. W treści SIWZ Zamawiający wskazał, iż Wykonawca zobowiązany jest podać „cenę jednostkową brutto za 1 r-g pracy sprzętu efektywną (bez czasu dojazdu) dla danej części zamówienia opisanego w SIWZ”, jednak nie doprecyzował o jaką ilość sprzętu chodzi. Powyższa sytuacja spowodowała nieporównywalność cen ofertowych złożonych w niniejszym postepowaniu. Tego rodzaju wada postepowania na tym jego etapie nie może zostać usunięta, choćby przez zmianę opisu sposobu obliczenia ceny, czy tez jego doprecyzowanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Nie ma wątpliwości, że błędny opis sposobu obliczenia ceny miał wpływ na wynik postępowania, gdyż Wykonawcy w swoich ofertach mogli zaproponować ceny zarówno za 1 r-g pracy jednego sprzętu, jak i również za 1 r-g pracy każdego użytego sprzętu i tym samym oferty są nieporównywalne.

Zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postepowania obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy nieświadomie wprowadził dyskryminujące zapisy. Wada postepowania ma charakter istotny i wywiera bezpośredni wpływ na wynik postepowania.

W tej sytuacji przeprowadzone postępowanie narusza zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza wszcząć kolejne postępowanie dotyczące tego samego zamówienia.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3379
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2013-11-13 11:08:42
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2013-11-13 11:08:42