logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

29.11.2023

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV, nN 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej oraz złącza nN”

20.11.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. Budowa studni nr 58R-bis na ujęciu wody „Bąków” – obudowa studni.

20.11.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. Budowa studni nr 62R-bis na ujęciu wody „Chocianowice” – obudowa studni

15.11.2023

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego”

14.11.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. "„Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

13.11.2023

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

10.11.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia)

04.12.2023

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

07.11.2023

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

26.10.2023

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego”

25.10.2023

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa punktu oświetlenia terenu”

24.10.2023

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych”

18.10.2023

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad gm. Lasowice Wielkie”

11.10.2023

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie - dotyczące konsultacji projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

11.10.2023

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV, nN 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej oraz złącza nN”

04.10.2023

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

02.10.2023

ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - „Prace na linii kolejowej nr 301 i 293 na odcinku Opole - Kluczbork”

27.09.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.” (wezwanie do uzupełnienia Raportu; przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia)

13.09.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (wezwanie do uzupełnienia Raportu; przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia)

13.09.2023

Zarządzenie Nr 616/2023-w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

13.09.2023

Zarządzenie Nr 615/2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

07.09.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

07.09.2023

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W DZIEDZINIE WSPARCIA SPORTU W II PÓŁROCZU 2023

06.09.2023

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych”

22.08.2023

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie - wszczęcie postępowania: Budowa studni nr 62R-bis na ujęciu wody „Chocianowice” – obudowa studni

22.08.2023

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie - wszczęcie postępowania: Budowa studni nr 58R-bis na ujęciu wody „Bąków” – obudowa studni

16.08.2023

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad gm. Lasowice Wielkie”

16.08.2023

Informacja o konsultacjach dot. PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

14.08.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia)pełnień)

08.08.2023

Obwieszczenie Wojewody opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na odcinku Opole - Kluczbork

07.08.2023

Obwieszczenie - odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

02.08.2023

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2023 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

28.07.2023

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie - „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

27.07.2023

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2023

21.07.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - umorzenie postępowania w sprawie „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne tzn. odpadów z tworzyw sztucznych w instalacji zlokalizowanej na działkach nr 1/18, 1/52, 1/53 o powierzchni 13835m2 położonych w Trzebiszynie nr 67 gmina Lasowice Wielkie, województwo opolskie"

11.07.2023

OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad gm. Lasowice Wielkie

04.07.2023

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - ZAKRES: POMOC SPOŁECZNA W 2023 ROKU

20.06.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad gm. Lasowice Wielkie"

07.06.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (przedłużenie terminu na złożenie uzupełnień)

06.06.2023

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wsi Ciarka gm. Lasowice Wielkie”

02.06.2023

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowe nr IN.I.7820.10.2023.KD

01.06.2023

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD 63mm i sieć wodociągowa PEHD 110mm”

24.05.2023

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad gm. Lasowice Wielkie

16.05.2023

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2023 ROKU

04.05.2023

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

28.04.2023

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa chodnika w m. Wędrynia

25.04.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" - wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia raportu oośenie o podjęciu postępowania

28.04.2023

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa centrum edukacyjno-przyrodniczo-historycznego „Kamieniec”

20.04.2023

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lasowice Wielkie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Jasienie

20.04.2023

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko