logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.

Lasowice Wielkie, 21.10.2019 r.

ZP.271.14.2019
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie w 2020 r.”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję: w dniu 21.10.2019 r. o godz. 12:10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 12:00 złożonych zostały 2 oferty przez n/w Wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

621.979,30 zł brutto.

Oferty złożyli:

LP

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Termin płatności

Termin wykonania

1

FBSerwis S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

1.307.761,20 zł

30 dni

Zgodnie z SIWZ

2

Remondis Opole Sp. z.o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

903.220,42 zł

30 dni

Zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2584
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-10-21 13:47:01
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-10-21 13:47:01