logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wędryni.

Lasowice Wielkie, 10.11.2023 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wędryni.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39, art. 46 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie Uchwały Nr  LVII/435/23 z dnia  25 października 2023 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wędryni.

Zapoznanie się z uchwałą wraz z załącznikiem jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Referat Gospodarki Komunalnej, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.lasowicewielkie.pl.

Wnioski do planu należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej (na adres: Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres e-mail: ug@lasowicewielkie.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie proszę o dołączenie do wniosku kserokopii mapy ewidencyjnej, na której zaznaczona jest nieruchomość, której dotyczy wniosek.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wędryni.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie,
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej (na adres: Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres e-mail: ug@lasowicewielkie.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy).

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane osobowe obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres; dane osobowe dodatkowe: telefon, e-mail):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, tel. 77 4175470, e-mail: ug@lasowicewielkie.pl (dalej: Administrator).
  2. Wójt Gminy Lasowice Wielkie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@lasowicewielkie.pl lub za pośrednictwem danych kontaktowych Urzędu.
  3. Pani/Pana dane osobowe dodatkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego wnioski/uwagi ze składającym wnioski/uwagi. Natomiast dane osobowe obowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. usługi informatyczne, zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. .
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo dostępu do informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. W przypadku danych osobowych dodatkowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy, adresu jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
  9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.

Metryka

Liczba odwiedzin 347
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-11-10 10:08:26
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-07 10:48:13

Historia zmian