logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

23.07.2024

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2024

22.07.2024

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Lasowice Wielkie oraz uchwały o Komitecie Rewitalizacji

18.07.2024

OGŁOSZENIE o podjęciu przez gminę Kluczbork uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego mają zostać zlokalizowane elektrownie wiatrowe

08.07.2024

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa drogi w Laskowicach”

26.06.2024

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2024 roku

21.06.2024

Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - „Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”

06.06.2024

OGŁOSZENIE o naborze na przedsięwzięcia rewitalizacyjne do Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Lasowice Wielkie

06.06.2024

OBWIESZCZENIE o przyjęciu w dniu 29 maja 2024 r. przez Radę Gminy Lasowice Wielkie uchwały nr II/14/24 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Lasowice Wielkie

05.06.2024

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU - DOT. "Budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)"

24.05.2024

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2024 ROKU

21.05.2024

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci wodociągowej PEHD 90mm”

21.05.2024

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa drogi w Laskowicach”

15.05.2024

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)"

13.05.2024

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego”

22.04.2024

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

18.04.2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (zawieszenie postępowania administracyjnego)

03.04.2024

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023

28.03.2024

OBWIESZCZENIE o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany – Kuniów”

26.03.2024

ZAWIADOMIENIE Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach dot. Wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin"

26.03.2024

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE90 i 63PE do 0,5 MPa”

20.03.2024

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego”

04.03.2024

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W DZIEDZINIE WSPARCIA SPORTU W I PÓŁROCZU 2024

01.03.2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania opadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne planowanego do eksploatacji przez Ekoplast Recykling Sp. z o.o." - wydanie decyzji

12.02.2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia)

09.02.2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

19.03.2024

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości zapoznania się z projektem Strategii rozwoju gminy Lasowice Wielkie na lata 2024 – 2030

07.02.2024

KONKURS OFERT NA DOTACJE W 2024 r. - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

05.02.2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia do 12.02.2024)

31.01.2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia do 05.02.2024)

24.01.2024

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE90 i 63PE do 0,5 MPa”

23.01.2024

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”

23.02.2024

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Lasowice Wielkie

16.01.2024

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego”

15.01.2024

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

08.01.2024

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia do 29.01.2024)

28.12.2023

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

20.12.2023

informacja o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji urządzenia wodnego w Chudobie

19.12.2023

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa punktu oświetlenia terenu”

20.12.2023

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

12.12.2023

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego

08.12.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia do 08.01.2024)

29.11.2023

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV, nN 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej oraz złącza nN”

20.11.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. Budowa studni nr 58R-bis na ujęciu wody „Bąków” – obudowa studni.

20.11.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. Budowa studni nr 62R-bis na ujęciu wody „Chocianowice” – obudowa studni

15.11.2023

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23kV oświetlenia ulicznego”

14.11.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. "„Budowa instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbiórki odpadów planowanego do eksploatacji przez EKOPLAST Recykling sp. z o.o.”

13.11.2023

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

10.11.2023

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE - dot. „Rozbudowa DK nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów" (przedłużenie terminu na wydanie uzgodnienia)

04.12.2023

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu”

07.11.2023

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024