logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2006

nowa podstrona, dodana 2006-04-05

U C H W A Ł A Nr XXVII – 221/2006

w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2008 stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lasowice Wielkie

- 221_28_02_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 222/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

- 222_28_02_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 223/2006

w sprawie : zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od psów oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

- 223_28_02_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 224/2006

w sprawie : uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie

- 224_28_02_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 225/2006

w sprawie : zajęcia stanowiska dotyczącego decyzji Rządu – zmniejszającego przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Opolszczyzny środki o 50 mln Euro z przeznaczeniem na „dofinansowanie ściany wschodniej”

- 225_28_02_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 226/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

- 226_29_03_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 227/2006

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (była siedziba Urzędu Gminy) opisanych w ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działki nr 14 i 15 arkusz mapy 4 obręb Lasowice Małe

- 227_29_03_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 228/2006

w sprawie : przystąpienia Sołectwa Gronowice w gminie Lasowice Wielkie do programu Sejmiku Województwa Opolskiego „Odnowa wsi w woj. Opolskim”

- 228_29_03_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 229/2006

w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2005 i udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy.

- 229_26_04_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 230/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

- 230_26_04_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 231/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

- 231_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 232/2006

w sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lasowice Wielkie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

- 232_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 233/2006

w sprawie :uchwalenia  Planu Gospodarki Odpadami  dla Gminy Lasowice Wielkie

- 233_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 234/2006

w sprawie :wyrażenia zgody na użyczenie lokalu na okres 7 lat

- 234_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 235/2006

w sprawie :wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

- 235_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 236/2006

w sprawie :sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych

- 236_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 237/2006

w sprawie : wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- 237_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 238/2006

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wędrynia

- 238_29_05_2006.pdf

- zal1_238_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 240/2006

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebiszyn.

- 240_29_05_2006.pdf

- zal1_240_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 241/2006

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba.

- 241_29_05_2006.pdf

- zal1_241_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 242/2006

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice.

- 242_29_05_2006.pdf

- Zal1_242_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 243/2006

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie.

- 243_29_05_2006.pdf

- Zal1_243_29_05_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 244/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

- 244_28_06_2006.pdf

- zal1_244_28_06_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 245/2006

w sprawie : uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego

- 245_28_06_2006.pdf

- zal1_245_28_06_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 246/2006

w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki  samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze

- 246_28_06_2006.pdf

- zal1_246_28_06_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 247/2006

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie

- 247_28_06_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 248/2006

w sprawie : wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Kluczborskiej "Leader" w charakterze członka wspierającego.

- 248_28_06_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 249/2006

w sprawie : zatwierdzenia i przyjęcia jako obowiązująca na terenie gminy lasowice Wielkie "Sektorowej Strategii.Turystyki na obszarach wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie"

- 249_28_06_2006.pdf

- zal1_249_28_06_2006.pdf 

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 250/2006

w sprawie : uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Lasowice Wielkie.

- 250_28_06_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 251/2006

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

- 251_28_06_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 252/2006

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XI/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Lasowicach Wielkich z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach

- 252_28_06_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 253/2006

w sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej           w Lasowicach Wielkich

- 253_28_06_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 254/2006

w sprawie : wyrażenia woli wspólnej realizacji z gminą Kluczbork w latach 2006-2013 projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków” przy założeniu ubiegania się o dofinansowanie tego projektu z Funduszu Spójności przez przyszłego operatora kanalizacji sanitarnej tj. przez Wodociągi i Kanalizację „Hydrokom” Sp.z.o.o. Kluczbork.

- 254_02_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 255/2006

w sprawie : wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie

- 255_02_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 256/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

- 256_02_08-2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 257/2006

w sprawie : uchwalenia "Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Lasowice Wielkie na lata 2006-2013" - jako część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie

- 257_02_08_2006.pdf

- zal1_257_02_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 258/2006

w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 1/8 arkusza mapy 1, obręb Trzebiszyn (studnie), na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym dla Las Pol Sp. z.o.o. 46-280 Lasowice Małe ul. Odrodzenia 40

- 258_02_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLIV – 259/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

259_30_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLIV – 260/2006

w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących

260_30_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLIV – 261/2006

w sprawie : zmiany w Uchwale Nr XLII-245/06 z dnia 28 czerwca 2006r. Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie uchwalenie wieloletniego programu inwestycyjnego

261_30_08_2006.pdf

zal1_261_30_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLIV – 262/2006

w sprawie : przyznania Pani Otylii Skoczylas medalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

262_30_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLIV – 263/2006 

w sprawie : przyznania Panu Pawłowi Prochota medalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

263_30_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLIV – 264/2006 

w sprawie : przyznania Pani Marii Jantos medalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

264_30_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLIV – 265/2006 

w sprawie : przyznania Panu Janowi Turek medalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

265_30_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLIV – 266/2006 

w sprawie : przyznania Panu Marianowi Jakubowski medalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

266_30_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLIV – 267/2006 

w sprawie : przyznania Panu Joachimowi Smolnik medalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

267_30_08_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLV – 268/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

268_27_09_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 269/2006

w sprawie : rozpatrzenia  skargi na działalność Wójta Gminy Lasowice Wielkie

269_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 270/2006

w sprawie : zmiany chwały Nr XV – 103 / 2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w tabeli stawek miesięcznych dla jednostek organizacyjnych gminy Lasowice Wielkie..

270_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 271/2006

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, na którą składa się części działki nr 63/2 k.m.2 obręb Chudoba, która na mapie ewidencyjnej widnieje jako droga stanowiąca własność gminy Lasowice Wielkie
271_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 272/2006

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie
272_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 273/2006

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2006

273_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 274/2006

w sprawie : zmiany w Uchwale Nr XLII-245/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego

274_25_10_2006.pdf

zal1_274_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 275/2006

w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXXVIII-224/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lasowice Wielkie

275_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 276/2006

w sprawie : uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie
276_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 277/2006

w sprawie : wyrażenia zgody na przyjęcie na stan Gminy środka trwałego w postaci zespołu wysokociśnieniowego IVECO MEZZI SPECIALI

277_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XLVI – 278/2006

w sprawie : złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.

278_25_10_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr I – 1/2006

w sprawie :  powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie.

1_27_11_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr I – 2/2006

w sprawie :  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie.

2_27_11_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr I – 3/2006

w sprawie :  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie

3_27_11_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 4/2006

w sprawie :  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie – Daniela Gagata.

4_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 5/2006

w sprawie :  powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie

5_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 6/2006

w sprawie :powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie

6_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 7/2006

w sprawie :  powołania Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie

7_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 8/2006

w sprawie :  powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Lasowice Wielkie.

8_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 9/2006

w sprawie :  określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

9_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 10/2006

w sprawie :  ustalenia stawek opłat od posiadania psa, opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

10_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 11/2006

w sprawie :  podatków od środków transportowychj.

11_06_12_2006.pdf

 

 U C H W A Ł A Nr II – 12/2006

w sprawie :  zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od psów oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 13/2006

w sprawie :  zgłoszenia sołectwa Lasowice Wielkie do programu Sejmiku Wojewódzkiego Opolskiego ,,Odnowa wsi w woj. opolskim".

13_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 14/2006

w sprawie :  zgłoszenia sołectwa Chudoba do programu Sejmiku Wojewódzkiego Opolskiego ,,Odnowa wsi w woj. opolskim".

14_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 15/2006

w sprawie :  zmian Budżetu Gminy na rok 2006.

15_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr II – 16/2006

w sprawie :  zmiany w Uchwale Nr XLII-245/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

16_06_12_2006.pdf

zal1_16_06_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr III – 17/2006

w sprawie :  uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2007.

17_28_12_2006.pdf

zal1_17_28_12_2006.pdf

zal2_17_28_12_2006.pdf

zal2a_17_28_12_2006.pdf

zal3_17_28_12_2006.pdf

zal4_17_28_12_2006.pdf

zal5_17_28_12_2006.pdf

zal6_17_28_12_2006.pdf

zal7_17_28_12_2006.pdf

zal8_17_28_12_2006.pdf

zal9_17_28_12_2006.pdf

zal10_17_28_12_2006.pdf

zal11_17_28_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr III – 18/2006

w sprawie :  uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

18_28_12_2006.pdf

zal1_18_28_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr III – 19/2006

w sprawie :  zmian Budżetu Gminy na rok 2006.

19_28_12_2006.pdf

 

U C H W A Ł A Nr III – 20/2006

w sprawie :  określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a takŜe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze w roku 2007 – w drodze regulaminu.

20_28_12_2006.pdf

 

 U C H W A Ł A Nr III – 21/2006

w sprawie :  zmiany Uchwały Nr II-5/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Lasowice Wielkie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 15 poz. 382, zm. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 15 poz. 367)

21_28_12_2006.pdf

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Joachim Smolnik
za treść odpowiada: Joachim Smolnik
data wytworzenia: 05.04.2006

Metryka

Liczba odwiedzin 5264
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2007-03-07 10:39:58
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2007-03-07 10:39:58