logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2007

nowa podstrona, dodana 2007-03-07

U C H W A Ł A Nr IV – 22/2007

w sprawie : zmiany Uchwały Nr III-18/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lasowice Wielkie

22_07_02_2007.pdf

zal1_22_02_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr IV – 23/2007

w sprawie : zmiany w Uchwale Nr II-11/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych

23_07_02_2007..pdf

 

U C H W A Ł A Nr IV – 24/2007

w sprawie :powierzenia reprezentowania Gminy Lasowice Wielkie w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

24_07_02_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr IV – 25/2007

w sprawie :uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok jako część strategii rozwiązywania problemów społecznych  Gminy Lasowice Wielkie.

25_07_02_2007.pdf

zal1_25_07_02_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr IV – 26/2007

w sprawie :zamiaru przekształcenia  Zespołu Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

26_07_02_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr IV – 27/2007

w sprawie :zamiaru przekształcenia  Zespołu Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowicach.

27_07_02_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr V – 28/2007

w sprawie :zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego, lasów, psów oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

28_28_03_2007.pdf
 

U C H W A Ł A Nr V – 29/2007

w sprawie :zmiany Uchwały Nr XXXIX - 228/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie przystąpienia Sołectwa Gronowice w Gminie Lasowice Wielkie do programu Sejmiku Wojwództwa Opolskiego ,,Odnowa wsi w woj. Opolskim”.29_28_03_2007.pdf

 

 

U C H W A Ł A Nr V – 30/2007

w sprawie :ustanowienia tytułu ,, Honorowy obywatel gminy Lasowice Wielkie ,,.

30_28_03_2007.pdf

zal1_30_28_03_2007.pdf 

U C H W A Ł A Nr V – 31/2007

w sprawie :zmiany Uchwały Nr VI - 40/2003  Rady Gminy Lasowice Wiekie z dnia 26 marca 2003r. w sprawie przystąpienia Gminy Lasowice Wielkie do programu Sejmiku Województwa Opolskiego ,,Odnowa wsi w woj. Opolskim”.

31_28_03_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr V – 32/2007

w sprawie :wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego.

32_28_03_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr V – 33/2007

w sprawie :wyrażenia zgody na nieodpłatny wynajem lokalu  położonego na dz. nr 70/18 Km 7 w miejscowości Gronowice, dla Koła Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu.  

33_28_03_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr V – 34/2007

w sprawie :zmian Budżetu Gminy na rok 2007.

34_28_03_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr V – 35/2007

w sprawie :zmiany Uchwały Nr III - 18/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

35_28_03_2007.pdf

zal1_35_28_03_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VI – 36/2007

w sprawie :przekształcenia Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich i zmiany Uchwały Nr VI - 54/2003 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2003r. w sprawie utworzenie Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

36_25_04_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VI – 37/2007

w sprawie :przekształcenia Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowicach i zmiany Uchwały Nr VI - 53/2003 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2003r. w sprawie utworzenie Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Chocianowicach.

37_25_04_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VI – 38/2007

w sprawie :rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2006 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

38_25_04_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VI – 39/2007

w sprawie :uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

39_25_04_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VI – 40/2007

w sprawie :przyznaniu panu Georgowi Meinhardt tytułu ,, HONOROWY OBYWATEL GMINY LASOWICE WIELKIE ,,.

40_25_04_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VI – 41/2007

w sprawie :przyznaniu panu Heinrichowi Meyer tytułu ,, HONOROWY OBYWATEL GMINY LASOWICE WIELKIE ,,.

41_25_04-2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VI – 42/2007

w sprawie :wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu, na rzecz mienia Gminy Lasowice Wielkie, oraz zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lasowice Wielkie.
42_25_04_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VI – 43/2007

w sprawie :zmiany od Uchwały XXXVIII - 221/06 z dnia 28 luty 2006r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2006-2008 stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

43_25_04_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VI – 44/2007

w sprawie :wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr IV - 25/07 z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lasowice Wielkie.    

44_25_04_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VII – 45/2007

w sprawie :zgłoszenia sołectwa Jasienie do programu sejmiku Województwa Opolskiego - ,,Odnowa wsi w województwie opolskim”.  
 
45_25_04_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VII – 46/2007

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku z przeznaczeniem na dofinansowanie szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży z terenu Gminy Lasowice Wielkie
 
46_15_05_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VII – 47/2007

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

 47_15_05_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr VIII – 48/2007

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

 48_30_05_2007.pdf

 zal1_48_30_05_2007.pdf

 zal2_48_30_05_2007.pdf

 

 

U C H W A Ł A Nr VIII – 49/2007

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-18/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
 49_30_05_2007.pdf

 zal1_49_30_05_2007.pdf

 

 

U C H W A Ł A Nr VIII – 50/2007

w sprawie określenia zasad przyznawania zryczałtowanej diety dla sołtysów z tytułu częściowego zwrotu kosztów sprawowania społecznej funkcji sołtysa
inwestycyjnego
 50_30_05_2007.pdf

  

U C H W A Ł A Nr VIII – 51/2007

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu położonego na dz. nr 70/18 Km 7 w miejscowości Gronowice, dla Koła Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu. 

51_30_05_2007.pdf

 

 

U C H W A Ł A Nr VIII – 52/2007

W sprawie zgłoszenia sołectwa Chocianowice do programu Sejmiku Województwa Opolskiego – „Odnowa wsi w województwie opolskim”. 

52_30_05_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr IX – 53/2007

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

53_27_06_2007.pdf

zal1_53_27_06_2007.pdf

zal2_53_27_06_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr IX – 54/2007

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007

54_27_06_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr IX – 55/2007

w sprawie zmiany Uchwały Nr III-18/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
55_27_06_2007.pdf

zal1_55_27_06_2007.pdf

 

 

U C H W A Ł A Nr IX – 56/2007

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działka 46 k. m 3 obręb Chudoba od Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chudobie na rzecz Mienia Gminy Lasowice Wielkie
56_27_06_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr IX – 57/2007

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działka 358/19 k. m 7 obręb Laskowice od Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Tułach  na rzecz Mienia Gminy Lasowice Wielkie

57_27_06_2007.pdf

 

 

U C H W A Ł A Nr IX – 58/2007

w sprawie okreslenia górnych stawek opłat za usługi
usuwania odpadów z nieruchomości

58_27_06_2007.pdf

 

 

U C H W A Ł A Nr IX – 59/2007

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 10/1  KM 2 o powierzchni 0.9600 ha zawartej w KW nr 24857 położonej w Gronowicach  dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice na okres powyżej 3 lat.

59_27_06_2007.pdf

 

U C H W A Ł A Nr IX – 60/2007

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działek nr 77/18 i 78/18 km 14 o powierzchni 0.0444 ha i 0.7908 ha zawartych w KW 24791 położonych w Laskowicach dla  Rady Sołeckiej wsi Laskowice na okres powyżej 3 lat.

60_27_06_2007.pdf

 

 

 

U C H W A Ł A Nr IX – 61/2007
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 217/6  KM 7 o powierzchni 0.8895 ha zawartej w KW nr 24852 położonej w Chocianowicach    dla Rady Sołeckiej wsi Chocianowice na okres powyżej 3 lat.
 
 
U C H W A Ł A Nr IX – 62/2007
 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 3 KM 5 o powierzchni 0.8200 ha zawartej w KW nr 46202 położonej w Lasowicach Wielkich dla Stowarzyszenia Miłośników Lasowic Wielkich na okres powyżej 3 lat.

 

 

U C H W A Ł A Nr X – 63/2007
 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kluczborskim, a Gminą Lasowice Wielkie dotyczącego doskonalenia i doradztwa metodycznego dla nauczycieli z placówek oświatowych znajdujących na terenie gminy Lasowice Wielkie.
U C H W A Ł A Nr X – 64/2007--------Uchylona przez nadzór prawny.
w sprawie organizacji i  odpłatności za korzystanie z placówek przedszkolnych znajdujących na terenie gminy Lasowice Wielkie. 64_29_08_2007.pdf

U C H W A Ł A Nr X – 65/2007
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 
U C H W A Ł A Nr X – 66/2007
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007
 
U C H W A Ł A Nr X – 67/2007
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych własności gminy Lasowice Wielkie tj. dz. nr 484/28 km. 6 o powierzchni 0,0769 ha zawartej w KW 42184 położonej w miejscowości Chocianowice.
 
U C H W A Ł A Nr X – 68/2007
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w opercie ewidencyjni gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako nieruchomość składająca się z działki 54/2 k.m 5 obręb Tuły i budynku od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Opolu na rzecz Mienia Gminy Lasowice Wielkie.

U C H W A Ł A Nr X – 69/2007- uchylona przez nadzór prawny                   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 34/4 arkusz mapy 5 w obrębie ewidencjnym Tuły

 U C H W A Ł A Nr X – 70/2007

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do spółki Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp. z o.o w Kluczborku w celu wykonywania zadań z zakresu użyteczności publicznej t.j. zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 
U C H W A Ł A Nr XI – 71/2007
w sprawie zmiany budżetu gminy.
 
U C H W A Ł A Nr XI – 72/2007
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Komunalnego Związku Wodno - Ściekowego w Ligocie Dolnej 56.
 
U C H W A Ł A Nr XI – 73/2007
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lasowice Wielkie
 
U C H W A Ł A Nr XI – 74/2007
w sprawie wyborów ławników do sądu Rejonowego w Kluczborku.
 
U C H W A Ł A Nr XII – 75/2007
w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007.
  
U C H W A Ł A Nr XII – 76/2007
w sprawie przyznania Księdzu Proboszczowi Ryszardowi Pieron medalu " Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie"
 
U C H W A Ł A Nr XII – 77/2007
w sprawie przyznania Pani Marii Mastalerz medalu " Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie"
 
  
U C H W A Ł A Nr XII – 78/2007
w sprawie przyznania Pani Krystynie Michalak medalu " Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie"
 
U C H W A Ł A Nr XII – 79/2007
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
 
U C H W A Ł A Nr XII – 80/2007
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie działki oznaczonej  w ewidencji gruntów  i budynków Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działka nr 58/7 k.m.4  położonej w miejscowości Lasowice Wielkie na okres powyżej 3 lat.
 
U C H W A Ł A Nr XII – 81/2007
w sprawie wyrażenia zgodyna zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Chudoba stanowiących własność gminy Lasowice Wielkie w drodze przetargu
 
U C H W A Ł A Nr XII – 82/2007
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie Daniela Gagata.
  
U C H W A Ł A Nr XIII – 83/2007
w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2007.
 
U C H W A Ł A Nr XIII – 84/2007
w sprawie dopłat do  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Lasowice Wielkie.
 
U C H W A Ł A Nr XIII – 85/2007
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Lasowice Wielkie.
 
U C H W A Ł A Nr XIII – 86/2007
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiki Województwa Opolskiego o wyłączeniu ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno-Położniczej.
 
U C H W A Ł A Nr XIII – 87/2007
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 
U C H W A Ł A Nr XIII – 88/2007
w sprawie podatku od środków transportowych.
 
U C H W A Ł A Nr XIII – 89/2007
w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
 

informację wytworzył(a):

wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę

Metryka

Liczba odwiedzin 5716
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2007-12-13 10:29:22
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2007-12-13 10:29:22