logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE

Lasowice Wielkie, dnia 02.12.2014r.

 

 OGŁOSZENIE

 

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany ”Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie„ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie  Uchwały nr XL-290/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXII-226/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVII-266/14 z dnia 25 czerwca 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”.

 

Powyższa uchwała dotyczy zmiany granic opracowania poprzez dodanie nowych załączników graficznych obejmujących kolejne obszary objęte zmianą Studium.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie w terminie do dnia 26.12.2014 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie  Uchwały nr XL-290/14 z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXII-226/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVII-266/14 z dnia 25 czerwca 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”.

 

Powyższa uchwała dotyczy zmiany granic opracowania poprzez dodanie nowych załączników graficznych obejmujących kolejne obszary objęte zmianą Studium.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie w terminie do dnia 26.12.2014 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1767
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-12-08 13:45:22
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-12-08 13:45:22