logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 17.03.2015 r.

RG. 0004.5.2015                                                                          

 

                                               Z A W I A D O M I E N I E

              

                              Zwołuję na dzień  27 marca 2015 r. godz.12:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Przedstawienie- odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy z dnia 17.03.2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy

Lasowice Wielkie na rok 2016 i kolejne lata środków stanowiących fundusz sołecki.

 1. Przedstawienie – odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

·         Uchwała nr 30/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu,

·         Uchwała nr 48/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2015 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012 – 2032 „.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 4. Przedstawienie- odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 26.02.2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 lutego 2015 r. na Wójta Gminy Lasowice Wielkie.
 6. Pytania, wnioski, interpelacje.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi.
 9. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy

 

                                                                                                  Rajmund Kinder

 


Metryka

Liczba odwiedzin 3104
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-03-19 14:57:50
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-03-19 14:57:50