logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 24 czerwca 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 08.06.2015 r.

RG. 0004.11.2015                                                          

                                          

                                              Z A W I A D O M I E N I E

              

                Zwołuję na dzień  24 czerwca 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012-2032 „
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 8. Przedstawienie – odczytanie uchwały nr 108/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2014.
 10. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 maja 2015 r. dotyczącego rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i sprawozdania finansowego gminy za rok 2014.

·         Uchwała nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

·         Wniosek Nr 16/15 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia do Rady Gminy Lasowice Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za rok 2014.

 1. Przedstawienie – odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2014 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2014.
 5. Pytania, wnioski, interpelacje.
 6. Dyskusja.
 7. Odpowiedzi.
 8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                         Rady Gminy

 

                                                                                                      Rajmund Kinder

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3289
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2015-06-10 12:33:56
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2015-06-10 12:33:56