logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE Budowa oświetlenia ulicznego Lasowice Małe

Lasowice Wielkie 09.07.2015 r.

 

 

 

 

GK.6733.5.2015

 

 

                                                  

 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.)    

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 07 lipca 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje Joachim Smolnik Sekretarz Gminy - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia i czterech punktów oświetlenia ulicznegona dz. nr: 13; 16; 17; 14/3; 46/10; 46/13 arkusz mapy 2,  w miejscowości Lasowice Małe.

.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

Metryka

Liczba odwiedzin 158
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-07-10 11:32:42
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-10 11:32:42