logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE Budowa punktów oświetlenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Gronowice

Lasowice Wielkie 10.07.2015 r.

GK.6733.6.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu  postępowania 

    

 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14.czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.)    

              

zawiadamiam

 

że w dniu 07 lipca 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Lasowice Wielkie, w imieniu której występuje Joachim Smolnik Sekretarz Gminy - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z infrastrukturą techniczną dla zasilania projektowanych punktów oświetlenia boiska do piłki nożnejna dz. nr: 10/1 arkusz mapy 2,  w miejscowości Gronowice.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                                       

      

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 447
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-07-10 11:35:42
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-10 11:35:42