logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 25 listopada 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie,

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 16.11.2015 r.
RG. 0004.25.2015                                                          
                                            
 
 
                                              Z A W I A D O M I E N I E
 
     Zwołuję na dzień  25 listopada 2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 12.11.2015 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 16.11.2015 r.
 • Rewizyjnej z dnia 18.11.2015 r.
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 20.11.2015 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Lasowice Wielkie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lasowice Wielkie na lata 2016 – 2020.
 4. Rozpatrzenie wniosku z dnia 22.10.2015 r. Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Spółka z o.o. Kluczbork ul. Kołłątaja 7 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lasowice Wielkie na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Lasowice Wielkie,
 • Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Lasowice Wielkie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi      
      od gospodarstwa domowego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
 4. Ustalenie stawek podatkowych na rok 2016.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • ustalenie stawki dla podatku rolnego i leśnego,
 • informacja dotycząca zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • informacja w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności,
 • informacja w sprawie zarządzenia  poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso,
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lasowice Wielkie na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Przedstawienie informacji o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych w związku z objęciem mandatu radnego kadencji 2014 – 2018 oraz za rok 2014 .
 3. Pytania, wnioski, interpelacje.
 4. Dyskusja.
 5. Odpowiedzi.
 6. Zamknięcie sesji.
 
                                                                                                     
                                                                                                           Przewodniczący  Rady Gminy
                                                                                                            Kinder Rajmund

Metryka

Liczba odwiedzin 2069
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-11-18 09:47:47
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-11-18 09:47:47