logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 9 grudnia2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 30.11.2015 r.
RG. 0004.27.2015                                                          
                                                                                        
 
                                                                                         
                                         
                                                    Z A W I A D O M I E N I E
 
   
                 Zwołuję na dzień  9 grudnia2015 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7.12.2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 10. Przedstawienie informacji oraz opinii o podmiotach w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 11. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2014/2015.
 12. Pytania, wnioski, interpelacje.
 13. Dyskusja.
 14. Odpowiedzi.
 15. Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                    Rady  Gminy
 
 Rajmund Kinder

Metryka

Liczba odwiedzin 2397
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-12-02 10:15:29
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-12-02 10:15:29