logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Decyzja o umorzeniu postępowania - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego w m. Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, 10 listopada 2015
 
GK 6220.5.2015
 
DECYZJA
O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.10.2015 (data wpływu do tutejszego Urzędu – 20.10.2015) Pana Gintera Blys – pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku  z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 3 dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego – wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych” oraz po otrzymaniu  pism odpowiednich organów:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.302.2015.DF z dnia 29.10.2015
- Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu – pismo nr NZ.9022.441.2015.BK z dnia 10.11.2015,
 
Wójt Gminy Lasowice Wielkie
 
umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego – wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych”
 
Uzasadnienie
 
Pan Ginter Blys działający w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 3 wnioskiem z dnia 20.10.2015 (data wpływu do tutejszego Urzędu – 20.10.2015) zwrócił się do Wójta Gminy Lasowice Wielkie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego – wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych”. O wszczęciu postępowania strony zostały zawiadomione zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w dniu 21.10.2015.
        Wójt Gminy Lasowice Wielkie wnioskiem nr GK 6220.5.2015 z dnia 21.10.2015r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem nr NZ.4315.27.2015.MCh z dnia 26.10.2015 na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazał wniosek Wójta Gminy Lasowice Wielkie wraz z aktami sprawy do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przejął sprawę zgodnie z właściwością.
Parametry techniczne budowanego kolektora deszczowego oraz chodnika:
- szerokość chodnika – 1,50m,
- szerokość ścieku z kostki betonowej – 20 cm,
- długość odcinka – 1283,60m,
- pochylenie poprzeczne chodnika – 1,50%.
Konstrukcja nawierzchni:
- betonowa kostka gr. 8 cm,
- podsypka bazaltowa 0 – 3 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 bazaltowego 0 – 31,5 gr. 8 cm,
- zagęszczone podłoże z podsypki piaskowej,
Konstrukcja zjazdów:
- betonowa kostka gr. 8 cm kolor czerwony,
- podsypka bazaltowa  - 3 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki i kruszywa C90/3 bazaltowego 0 – 31,5 gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki i kruszywa C90/3 bazaltowego 0 – 63 gr. 15 cm,
- zagęszczone podłoże z podsypki piaskowej.
Wariant inwestycyjny polegać będzie na budowie kolektora deszczowego na istniejącym rowie, a następnie nad kolektorem zostanie wybudowany chodnik dla pieszych o parametrach jw.
        Wójt Gminy Lasowice Wielkie, wnioskiem nr GK.6220.5.2015 z dnia 21.10.2015r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego – wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych”.
Po analizie dokumentów (wniosku wraz z załącznikami) złożonych przez Pana Gintera Blys Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w myśl zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Mając na uwadze fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego – wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km, jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych”.      Wobec powyższego na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. Wójt Gminy Lasowice Wielkie postanowił o umorzeniu postępowania.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie
 
Na podstawie art.127 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 17 pkt 1 k.p.a., od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1/ Pan Ginter Blys zam. 46-280 Chocianowice 113A – pełnomocnik Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46 – 200 Kluczbork
2/ a/a
Strony postępowania zawiadamiane są zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Do wiadomości:
1/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
2/ Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
3/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45 – 512 Opole
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 618
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2015-12-10 14:21:13
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2015-12-10 14:21:13