logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania - BUDOWA FARMY WIATROWEJ

Lasowice Wielkie 23 marca 2016
GK.6220.2.2016
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
W sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
„BUDOWIE FARMY WIATROWEJ ‘FW LASOWICE WIELKIE’ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 12 MW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHOCIANOWICE NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE, POWIAT KLUCZBORSKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.
do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 tekst jednolity) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania
 
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE FARMY WIATROWEJ ‘FW LASOWICE WIELKIE’ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 12 MW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHOCIANOWICE NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE, POWIAT KLUCZBORSKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.
do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, 45-052 Opole, ul. Oleska 19a, za moim pośrednictwem w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie (pokój nr 19).
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
2/ Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
3/ Rejon planowanego przedsięwzięcia (sołectwo Chocianowice)
 

Metryka

Liczba odwiedzin 561
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-03-25 11:57:01
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-03-25 11:57:01