logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE BUDOWA FARMY WIATROWEJ ‘FW LASOWICE WIELKIE’ OBRĘB GEODEZYJNY CHOCIANOWICE

Lasowice Wielkie 16.05.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „BUDOWA FARMY WIATROWEJ ‘FW LASOWICE WIELKIE’ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 12 MW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHOCIANOWICE NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE, POWIAT KLUCZBORSKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” na podstawie art. 33 ust 1 pkt 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000r. poz.1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości co następuje:
1/ Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
2/ Na wniosek firmy PROKON NEW ENERGY POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 64D zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „BUDOWA FARMY WIATROWEJ ‘FW LASOWICE WIELKIE’ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 12 MW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHOCIANOWICE NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE, POWIAT KLUCZBORSKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.
3/ Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
4/ Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
5/ Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie tut. Urzędu pokój nr 19 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.
6/ Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do 07.06.2016.
7/ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
8/ Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
 
 
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Chocianowice.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1634
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-05-16 17:10:18
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-05-16 17:10:18