logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenie - otwarty konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Lasowice Wielkie w roku 2016

Zarządzenie Nr 164/16
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
                         z dnia 19 maja 2016r.                       
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
na terenie Gminy Lasowice Wielkie
w roku 2016
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 oraz  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) zarządzam, co następuje:
§ 1
 
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2016 roku.
 
§ 2
 
Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1595
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-05-19 12:17:04
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-05-19 12:17:04