logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - nieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie

GK.271.5.2016
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonywanie usługi :
„unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie„
 
  1. Zamawiający:
 
Gmina Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A
Tel. 077/417-54-70, fax. 77 417-54-91
e – mail: ug@lasowicewielkie.pl
 GK.271.5.2016
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonywanie usługi :
„unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie„
 
  1. Zamawiający:
 
Gmina Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A
Tel. 077/417-54-70, fax. 77 417-54-91
e – mail: ug@lasowicewielkie.pl
 
  1. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
 
1.  Przedsięwzięcie polegające na  usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest  w zakresie  demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwiania azbestu  na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
 
1.1.  Przedsięwzięcie realizowane w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” – przyjęty  Uchwałą Rady Ministrów Nr 39/201 z dnia 15 marca 2010r.
 
1.2. W ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska gmina dokonała naboru wniosków od beneficjentów końcowych tj. osób fizycznych zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu własnych nieruchomości.
 
2. Podstawowy zakres usługi:
- demontaż
- zbieranie,
- transport,
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
oraz
-zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych (składowanych)
 
2.1  Zestawienie szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest  / m2/ powierzchni dachu/elewacji i składowanych na podstawie wniosków mieszkańców to:
 
Ogółem :  4.890,63 m2    w tym:
 
- demontaż, transport, unieszkodliwienie                                                  -     2.673,29 m2
- zbieranie, transport i unieszkodliwienie ( ułożonych w pryzmach w  17  nieruchomościach)- 
                                                                                                                              2.217,34 m2
 
Zamawiający zastrzega, że podana ilość wyrobów zawierających azbest została ustalona na podstawie wniosków mieszkańców, dlatego zaleca się przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonania weryfikacji podanych ilości ze stanem faktycznym w terenie.
W przypadku wystąpienia opadów deszczu podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest po wykonanym demontażu zabezpieczyć dach folią.
 
Szczegółowo ilości oraz miejsce wykonywania usługi wskazano w załączniku - Wykaz  nieruchomości.
 
  1. Zadanie powinno być zrealizowane:
 
1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającym  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089).
 
2) przez  wykonawcę posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów o którym  mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2013 poz.21) – o ile wystąpi zbieranie odpadów,
 
3) przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. 2013r.   poz. 21),
lub
przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
 
4) Odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
 
5) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania gminie oryginału kart przekazania odpadów zawierających azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych wraz z ich zestawieniem. Na Karcie przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwiania odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta Przekazania Odpadów winna również zawierać dokładne dane gminy oraz wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
 
6) Wykonawca powinien posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 40.000 zł.
 
  1. Pozostałe wymagania
1. zapewnienie ważenia zdemontowanych i składowanych na pryzmach wyrobów zawierających azbest dotyczących poszczególnych nieruchomości.
2. przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest ww. organom (np. potwierdzenie nadania) w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszeń.
3. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do sporządzenia szczegółowego harmonogramu prac uwzględniającego 7-dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odpadów zabezpieczonych na posesji mieszkańców (dla każdej nieruchomości objętej wykazem oddzielnie) przy udziale właściciela nieruchomości i pracownika Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego do odbioru. Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonywanych prac poprzez każdorazową obecność przy odbiorze i ważeniu odpadów zabezpieczonych na posesji mieszkańców. Przeprowadzenie czynności odbiorowych zostanie potwierdzone protokołem odbioru (dla każdej nieruchomości oddzielnie) spisanym przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Gminy i Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy do podpisania dokumentu przygotowanego przez Zamawiającego w oparciu o ofertę Wykonawcy pn.: „Wykaz nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach zadania Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie VII nabór”.
 
 
  1. Kryteria oceny ofert:
 
Cena – 100%
 
  1. Termin wykonania
 
 Termin wykonania usługi : – 15 wrzesień 2016r.  
 
  1. Sposób zgłoszenia oferty.
 
1. Wypełniony formularz oferty załączony do zapytania (załącznik Nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 99 A, Sekretariat, pok. Nr 01.
2. Do oferty  należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń – załącznik Nr 2 wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami:
 
- zezwolenia na zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) – o ile wystąpi zbieranie odpadów,
 
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art.233 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
lub
- zaświadczenie o wpisie do rejestru o którym mowa w art.49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
3. Do oferty należy również załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy, zgodnej z rozdziałem III pkt. 6 niniejszego zapytania.
 
3. Termin dostarczenia oferty wraz z załącznikami:  15.06.2016r    do godz. 12:00.
Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie zatytułowanej następująco „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie – nie otwierać przed 15.06.2016 godz. 12.00”.Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
 
W załączeniu:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia
3. Projekt umowy
4. Wzór protokołu odbioru
5. Wzór oświadczenia wymaganego po wykonaniu prac
6. Wykaz nieruchomości
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2359
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-06-07 14:45:58
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-06-07 14:45:58