logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji dla inwestycji pn. "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"

Lasowice Wielkie, 23.06.2016 r.
 
GK.271.6.2016
 
 
 
Zapytanie ofertowe
na wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego - wykonawczego)
dla inwestycji
pn. „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

- wartość zamówienia nie przekracza kwoty wyrażonej
w złotych równowartości 30 000 euro
Lasowice Wielkie, 23.06.2016 r.
 
GK.271.6.2016
 
 
 
Zapytanie ofertowe
na wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego - wykonawczego)
dla inwestycji
pn. „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”

- wartość zamówienia nie przekracza kwoty wyrażonej
w złotych równowartości 30 000 euro
 
 
 
 1. Przedmiot zamówienia.
 
Wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego) z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach według koncepcji dla inwestycji pn.: „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”.
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
 
Na przedmiot zamówienia składają się prace:
 1. Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich branżach z wymaganymi uzgodnieniami powinien być sporządzony w 4 egz (oddzielnie każda branża)
 2. Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 2 egz.
 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.
Całość dokumentacji dodatkowo powinna być sporządzona w 2 egz. w wersji elektronicznej dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej. Wersja elektroniczna musi być zapisana w programie ogólnodostępnym (dokumentu WORD i PDF) na płycie CD i dostarczona wraz z dokumentacją.
 
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie wyżej wymienionych prac projektowych, wszystkich niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii, decyzji i innych potrzebnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia i złożenia w imieniu Zamawiającego stosownego, kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót właściwemu organowi.
Opracowanie powinno obejmować następujący zakres robót:
- boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową, tenis ziemny wraz z wyposażeniem (bramki, słupki do piłki siatkowej, siatki itp.), z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nawierzchnia nie będzie umożliwiała gry we wszystkie wskazane dyscypliny sportu – możliwa zmiana za zgodą Zamawiającego,
- oświetlenie boiska – możliwość zmiany w tym zakresie,
- ogrodzenie.
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki gruntowo-wodne i w przypadku konieczności w ramach zamówienia należy również sporządzić odpowiednią dokumentację oraz uzyskać wymagane opinie, zezwolenia, decyzje i inne w tym zakresie.
 
Lokalizacja inwestycji – Chocianowice. dz. Nr 643/29 km. 6 (aktualne przeznaczenie działki rola IVB).
Zakłada się, że wartość kosztorysu inwestorskiego planowanych robót nie może przekroczyć kwoty 380.000 zł brutto. Ewentualne przekroczenie wskazanej wartości – wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Warunkiem opracowywania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego (koncepcji) wraz ze wstępnym szacunkowym kosztem w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy..
Zatwierdzenie projektu wstępnego przez Zamawiającego następuje w terminie do 7 dni od dnia otrzymania koncepcji poprzez przesłanie Wykonawcy mailem informacji o akceptacji projektu wstępnego.
Dokumentacja objęta przedmiotem niniejszego zamówienia będzie służyła opisowi przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w szczególności art. 29, art. 30 i art. 31 ustawy.
 
Dokumentację należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z:
 1. Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290);
 2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462);
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
 5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
 6. oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 
Ponadto:
 1. Wraz z projektem wykonawca przedkłada oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań i oświadczenie Wykonawcy stanowią integralną część dokumentacji.
 2. Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, zestawienia szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, czy urządzenia.
 3. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, wielkość i standard oraz inne istotne elementy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i weryfikacji w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz przekazania ich uwierzytelnionych kserokopii Zamawiającemu.
 5. Wraz z przyjęciem opracowań projektowych Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach niniejszego postępowania w granicach wynikających z celu tego postępowania.
 6. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej zostanie rozszerzona do upływu terminu rękojmi Wykonawcy za roboty budowlane prowadzone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej – nieodpłatnie.
 7. Wykonawca w ramach rękojmi zobowiązany będzie do nieodpłatnego sporządzania aktualizacji dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w przepisach prawnych RP.
 8. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych przez Zamawiającego jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca niezwłocznie, nieodpłatnie dokonuje niezbędnych poprawek lub udziela pisemnych wyjaśnień nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie udzielać odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej niezwłocznie - najpóźniej w terminie 3 dni od dnia przekazania pytania przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany będzie dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
 11. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.
 12. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień oraz nanoszenia wszelkich niezbędnych korekt w dokumentacji projektowej, jakie zostaną zgłoszone w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
 13. Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłaszanych przez Zamawiającego oraz ich wprowadzanie do zatwierdzonej dokumentacji.
 14. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielami Sołectwa Chocianowice oraz przedstawicielami Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.
 
 
 1. Termin realizacji:
 
Kompletną dokumentację wraz z decyzją pozwolenie na budowę lub wraz z dokumentami potwierdzającymi skuteczne dokonanie zgłoszenia budowlanego Wykonawca dostarczy w terminie do 31.10.2016 r.
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, którzy:
1. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa Budowlanego w następujących specjalnościach:
- minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,
- minimum jedną osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik Nr 2 – wykaz osób.
2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zaprojektowali, co najmniej 1 kompletną dokumentację na budowę boiska z nawierzchnią sztuczną.
Do oferty należy załączyć wypełniony załącznik Nr 3 – wykaz usług.
 
 
 1. Warunki wykluczenia.
 
Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy oświadczą (załącznik Nr 3), że są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
 
 
 1. Kryterium wyboru:
Cena – 100%
 
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
 
                             C min
Wpc = ----------------------------------------------------- x 100
                             C bad.
Wpc          -           wartość punktowa za oferowaną cenę
C min.       -           wartość oferty z najniższą ceną brutto
C bad.       -           wartość ceny badanej oferty brutto
 1. Wynagrodzenie.
Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
 
 1. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Do oferty należy załączyć:
- wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz uprawnieniach określonych w punkcie III niniejszego zapytania, sporządzony przez Wykonawcę i zawierającego informacje według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, określonych w punkcie III niniejszego zapytania, sporządzony przez Wykonawcę i zawierającego informacje według załącznika nr 3 do niniejszego zapytania,
- oświadczenie stanowiące załącznik Nr 4 do zapytania.
 
 1. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 30.06.2016 r. w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A (Sekretariat, pok. 01) – do godziny 12.00
w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie opisanej:
Wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego-wykonawczego) dla inwestycji pn. „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”, nie otwierać przed 30.06.2016 r. godz. 12.00
 
 1. Odrzuceniu podlegają oferty:
 1. których treści nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.
 
 1. Modyfikacja treści zapytania ofertowego.
 
 1. Po upływie terminu składania ofert modyfikacja treści zapytania ofertowego jest niedopuszczalna.
 2. Przed upływem terminu składania ofert możliwa jest modyfikacja treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem:
- wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz,
- upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego bip.lasowicewielkie.pl oraz wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zapytanie zostało skierowane.
 1. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
 
Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia.
 
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 
 1. Sposób porozumiewania się.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną ug@lasowicewielkie.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną. 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz osób.
3. Wykaz usług
4. Oświadczenie
5. Projekt umowy

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4031
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-06-23 10:18:04
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-06-23 10:18:04