logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.

 
     Lasowice Wielkie, dnia 24 czerwca 2016 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.
 
 
 Na podstawie art. 47 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 - tekst jednolity z późn. zm.),
 
Informuję
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie”.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 47 ww. ustawy w dniu 03.06.2016 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem znak WSI.411.2.72.2016.ER z dnia 22.06.2016 r. stwierdził, iż brak jest przesłanek do przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie".
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy. Analiza wykazała, iż  Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dokument dotyczy głównie działań polegających na poprawie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych i przedsiębiorstw, montażu małych instalacji OZE na istniejących już obiektach,  rozwoju systemu ścieżek rowerowych, organizacji kampanii promocyjnych i akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Działania objęte Planem będą realizowane w obrębie jednej gminy i nie będą powodowały znaczącego oddziaływania na środowisko, ponieważ obejmują inwestycje nie będące przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko (większość działań polega na zabiegach modernizacyjno-remontowych). W trakcie realizacji tych działań ingerencja w środowisko będzie występowała głównie na etapie ich realizacji i  powodowała jedynie przejściowe uciążliwości. Ewentualne oddziaływania na środowisko będą miały charakter odwracalny i będą występowały w krótkim czasie. Nie przewiduje się negatywnych zjawisk w środowisku przyrodniczym, mogących oddziaływać na obszary chronione. W efekcie realizacji Planu prognozuje się poprawę stanu środowiska naturalnego i jego funkcjonowania na obszarze gminy Lasowice Wielkie. Przeprowadzone działania będą miały także pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie zamieszczono: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.
 
 
 
 
Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Metryka

Liczba odwiedzin 541
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-06-24 10:26:18
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-06-24 10:26:18