logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E - Sprostowanie omyłki w decyzji - inwestycja celu publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Jasienie”.

                                                                                                 Lasowice Wielkie 04.07.2016
GK.6733.1.2016 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Na podstawie art. 49 w związku z art. 113 § 1 i  § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 04.07.2016 r., zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07.04.2016 r. nr GK. 6733.1.2016 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Jasienie”.
Sprostowanie polega na zastąpieniu w treści  przedmiotowej decyzji zapisu:
- „działka 481/88, ark. mapy 2”,
  zapisem:    
-„działka 481/81, ark. mapy 2”.
 
.
           Z treścią wyżej wymienionego postanowienie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 730  do 1530, środa od 730 do 1630, piątek od 730 do 1430.
            Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
Otrzymują :
1. Sołtysi wsi Jasienie, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie,  
-     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
-     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2.    A/a.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1607
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2016-07-05 12:56:16
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2016-07-05 12:56:16