logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie

 
 
     Lasowice Wielkie, dnia 02 września 2016 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie”
 
 
 Na podstawie art. 47 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 - tekst jednolity z późn. zm.),
 
Informuję
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie”
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 47 i 57 ww. ustawy w dniu 05.07.2016 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem znak WOOŚ.411.2.105.2016.MO z dnia 30.08.2016 r. stwierdził, iż brak jest przesłanek do przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie”.
Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy. Analiza wykazała, iż  Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dokument dotyczy głównie działań polegających przede wszystkim na zabiegach modernizacyjno-remontowych z uwzględnieniem montażu instalacji OZE i dotyczy w większości terenów już zainwestowanych, głównie istniejących obiektów oraz działań promocyjnych i edukacyjnych. Działania objęte Planem będą realizowane w obrębie jednej gminy i nie będą powodowały znaczącego oddziaływania na środowisko, ponieważ obejmują inwestycje nie będące przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie realizacji tych działań ingerencja w środowisko będzie występowała głównie na etapie ich realizacji i  powodowała jedynie przejściowe uciążliwości. Ewentualne oddziaływania na środowisko będą miały charakter odwracalny i będą występowały w krótkim czasie. Nie przewiduje się negatywnych zjawisk w środowisku przyrodniczym, mogących oddziaływać na obszary chronione. W efekcie realizacji założeń prognozuje się poprawę stanu środowiska naturalnego i jego funkcjonowania na obszarze gminy Lasowice Wielkie.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie zamieszczono: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.
 
 
Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Metryka

Liczba odwiedzin 760
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-09-02 12:28:05
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-02 12:28:05