logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

REFERATY I STANOWISKA URZĘDU GMINY

Wójt Gminy 
Daniel Gagat (tel. (077) 417 54 90).

Zastępca Wójta
Krzysztof Lech (tel. (077) 417 54 86)

Sekretarz Gminy
Joachim Smolnik (tel. (077) 417 54 75 w. 106)

Skarbnik Gminy
Izabela Dokupil (tel. (077) 417 54 73 w. 104)
Referat Finansowy
 planowanie i nadzór nad budżetem gminy
Referat Finansowy - księgowość podatkową
inspektor Żaneta Brol - Nowak (tel. (077) 417 54 76 w. l07)
inspektor Beata Kaliciak (tel (077417 54 85 w. 116)
wymiar podatku rolnego, od nieruchomości,

 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
  o niezaleganiu w podatkach i opłatach,
 • udzielanie ulg w zobowiązaniach pieniężnych,
 • wymiar podatku od środków transportowych,

Referat Finansowy - Księgowość Płacowa 
Inspektor Beata Gabryś - Niewalda  tel. (077) 417 54 81 w. l12)

Referat Finansowy - Księgowość Finansowa 
Inspektor Jolanta Rubin  tel. (077) 417 54 73 w. l04)


Referat Organizacyjny - Kadry 
inspektor Irena Urbanowicz (tel. (077) 417 54 79 w. 110)

 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania urzędu,
  prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników
  gminnych jednostek organizacyjnych,
 • sprawy związane z kulturą

Referat Gospodarki Komunalnej   Zygmunt Jacheć, Grażyna Wyrwa (tel. (077) 417 54 80 w. 111)

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie spraw lokalowych i dod. mieszkaniowych,
 • gospodarka mieniem komunalnym,
 • organizacja przetargów w tym zamówienia publiczne;
 • ochrona środowiska, rolnictwo, gosp. gruntami i melioracje,
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew,

Inspektor
Inspektor Krzysztof Woźniak (tel. (077) 417 54 82 w. 113)

Inspektor d/s Oświaty, Informatyk 
Jarosław Sułkowski (tel. (077) 417 54 93 w. 124)

 prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szkół
i przedszkoli na terenie gminy,

kierowanie potrzebami remontowymi szkół oraz zaopatrywanie
ich w niezbędny sprzęt i opał,

 

Ewidencja  Działalności Gospodarczej, Obsługa Rady
Inspektor Edyta Barcz (tel. (077) 417 54 71)

 • ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
 • obsługa Rady Gminy,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Urząd Stanu Cywilnego
kierownik Piotr Lizoń (tel. (077) 417 54 98 w. 108)

  • rejestracja urodzeń 
  • rejestracja małżeństw 
  • rejestracja zgonów 
  • transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
  • rejestracja urodzeń; małżeństw; zgonów które nastąpiły zagranicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego
  • odtwarzanie aktów stanu cywilnego sporządzonego za granicą z którego uzyskanie odpisu nie jest możliwe
  • odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego z ksiąg które zaginęły lub uległy zniszczeniu
  • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka
  • przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
  • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca
  • prostowanie aktów stanu cywilnego
  • uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  • przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla małżonków, którzy przeżyli 50 i więcej lat w związku małżeńskim i organizowanie uroczystości jubileuszowych 
  • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  • wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego
  • inne sprawy wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • zmiana imion i nazwisk
  • ustalanie pisowni  imion i nazwisk

 

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
inspektor Melania Serwuszok (tel. (077) 417 54 83, w. 114)

 • przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
 • prowadzenie spraw meldunkowych,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik
Małgorzata Nowak (tel. (077) 417 54 88, w. 119)

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych,
  stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej, usługi opiekuńcze,
  oświadczenia zdrowotne; zasiłki, opłacanie składek na ubezp.
  społ., oświadczenie usług specjalistycznych,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Księgowa
Anna Zymiak (tel. (077) 417 54 99, w. 109)

Zasiłki Rodzinne
  Renata Kinder , Mateusz Jośko tel. (077) 417 54 84, w. 115)

Pełnomocnik d/s Ochrony informacji Niejawnych 
Inspektor Irena Urbanowicz  tel. (077) 417 54 79 w. l10)
 

Metryka

Liczba odwiedzin 9795
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2016-09-02 12:38:39
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-09-13 14:20:27

Historia zmian