logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lasowice Wielkie uchwały nr XX/111/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba.
 
Granicę obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na załączniku graficznym, zamieszczonym wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej - BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie,
Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, w terminie do dnia 23.11.2016 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015 poz. 2135 z późn. zm.) informuję, że dane osobowe wnoszących wnioski zbierane są w związku z procedurą planistyczną sporządzenia w/w projektu zmiany planu. Administratorem danych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie. Wnoszący wnioski ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu zmiany planu.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2210
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-11-03 14:58:40
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-11-03 14:58:40