logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E

Lasowice Wielkie 12.01.2017 r.
GK.6733.1.2017.ZJ
                                               
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.)   
 
 
zawiadamiam
 
          że w dniu 21 grudnia 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Bejton - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie chodnika dla pieszych o długości 500 m, szerokości 2,0 m (bez barierki ochronnej 2,5 m), zatoki autobusowej, oświetlenia przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego” na dz. nr: 77/4 arkusz mapy 2,  w miejscowości Trzebiszyn.
 
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.
 
W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                         
 
 
 
 
Otrzymują :
  1. Sołtys wsi Trzebiszyn, 
 -     na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 -     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2.    A/a.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 847
Osoba wprowadzająca informację Sara Marczak
Osoba publikująca informację Sara Marczak
Osoba odpowiedzialna za informację Sara Marczak
Data opublikowania 2017-01-12 12:23:11
Zmodyfikował Sara Marczak
Data ostatniej aktualizacji 2017-01-12 12:23:11