logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie

Gmina Lasowice Wielkie - Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016Wstęp
Współpraca Gminy Lasowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi służy jednej z najbardziej istotnych misji jaką jest uczestnictwo obywateli w kreowaniu życia publicznego. Można w tym miejscu zaznaczyć, że wyraz „pozarządowy” nie oddaje do końca prawdziwego znaczenia tejże współpracy, ponieważ realizacja zadań własnych samorządu województwa przez organizacje pozarządowe wiąże się z procesem współrządzenia oraz współodpowiedzialności za realizację zadań własnych samorządu.
Społeczeństwo obywatelskie, któremu służy wyżej wymieniona współpraca, może być budowane jedynie poprzez świadome i aktywne uczestnictwo obywateli. Realizacja zadań samorządu przez aktywizację społeczności lokalnych spełnia jednocześnie kolejna z wizji społeczeństwa obywatelskiego jaka jest tzw. opinia społeczna.
Ponadto powiązanie miedzy jednostką samorządu terytorialnego a przedstawicielami tzw. III sektora pozwala na bardziej precyzyjne określenie problemów społeczności lokalnej, co w rezultacie pozwala na pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy.
Podstawą natury prawnej tejże współpracy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Finansowanie realizacji w formie zlecania zadań publicznych jest jedynie jedną z form współdziałania Samorządu Gminy Lasowice Wielkie, do których należy także uczestnictwo w konsultacjach aktów normatywnych, związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz współtworzenia programu współpracy samorządu z III sektorem.
Pracownicy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie organizują lub współorganizują konferencje, seminaria, szkolenia oraz inne spotkania i imprezy, w których udział biorą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Często też inicjatywy realizowane przez organizacje objęte są patronatem Wójta Gminy Lasowice Wielkie. Są to działania mające na celu aktywizowanie oraz rozwój samych organizacji, pomoc przy pozyskiwaniu przez nie środków finansowych z innych źródeł i przy nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Wsparcie udzielone ze strony Samorządu Gminy owocuje późniejszym uczestnictwem organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zapisy rozdziału V Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wspomniany „PROGRAM” został uchwalony uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XII/71/15 z dnia 25 listopada 2015.
Niniejsze opracowanie zostanie przekazane Radnym Gminy Lasowice Wielkie, ponadto treść sprawozdania zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.lasowicewielkie.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Otwarte Konkursy Ofert
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono w 2013 r. otwarte konkursy ofert, w których – powołana przez Wójta Gminy Komisja (Zarządzenie nr 138/16 z dnia 01 marca 2016r.) – wyłoniła podmioty realizujące zadania publiczne. W skład komisji weszli pracownicy Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
W 2016 roku ogłoszono otwarte konkursy ofert  z zakresu:
1/ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE; - dwa konkursy
2/ POMOCY SPOŁECZNEJ;
3/ KULTURY, SZTUKI, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI;
Na realizację zadań publicznych przeznaczono z budżetu Gminy Lasowice Wielkie następujące kwoty:
1/ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE:
Zgodnie z ogłoszeniami o konkursach, stanowiącymi załączniki do Zarządzeń Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 134/16 z dnia 05 lutego  2016 i nr 186/16 z dnia 02 sierpnia 2016, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie gminy Lasowice Wielkie.
W wyniku naborów oferty złożyły trzy organizacje pozarządowe. Przyznano następujące dotacje:
Ludowy Zespół Sportowy I półrocze 2016 II półrocze 2016
Lasowice Wielkie 8 250 zł 8 250 zł
Gronowice 20 000 zł 25 000 zł
Chocianowice 14 250 zł 11 750 zł
Kujakowice 2 500 zł ---
RAZEM:  kwota  90 000 zł
2/ POMOC SPOŁECZNA:
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 164/16 z dnia 19 maja 2016r., Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 10 czerwca 2016 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 2 oferty na realizację zadań o kwocie wnioskowanej dotacji 36 000 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 138/16 z dnia 01 marca 2016r. dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie niniejszych inicjatyw.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:
1 Caritas Diecezji Opolskiej
Opole ul. Szpitalna 5a
12 750zł
2 Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych, Gogolin ul. Strzelecka 16A 7 250zł
RAZEM:  kwota  20 000 zł
 
3/ KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI;
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 168/16 z dnia 02 czerwca 2016, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu do Urzędu Gminy wpłynęło 6 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 26 620,00 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 138/16 z dnia 01 marca 2016 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 6 inicjatyw.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:
LP NAZWA OFERENTA KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI [zł]
1 Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich 1 770
2 Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice 2 950
3 Stowarzyszeniem  Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie 5 000
4 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice 2 400
5 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi “Dla Chudoby” 3 800
6 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice 3 000
razem: 18 920
RAZEM:  kwota  18 920 zł
 
Łącznie środki finansowe przeznaczone organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert wyniosły w 2016 roku 128 920,00 zł.
 
Informacje dodatkowe
Dokonano oceny prawidłowości realizacji zadań publicznych i  wykorzystania przydzielonych dotacji. Dotacje przyznano zgodnie z zawartymi umowami.
Przyznane w ramach dotacji środki pieniężne wydatkowano zgodnie z celami określonymi w umowach. Dokonano sprawdzenia zgodności źródłowej dokumentacji finansowej z przedłożonymi sprawozdaniami.
Sprawdzono terminowość rozliczeń przekazanych dotacji oraz prawidłowość dokumentacji merytorycznej związanej z realizacją zadań określonych w zawartych umowach.
W ramach realizacji zadań publicznych wszystkie przydzielone dotacje organizacje pozarządowe wykorzystały całe kwoty przydzielonych dotacji. Nie wniesiono uwag do realizacji zadań, przeznaczenia i wydatkowania środków a także do prawidłowości sporządzonych sprawozdań.
Żaden podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2016 r., nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.
Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Lasowice Wielkie na wspieranie zadań publicznych zleconych 12 organizacjom pozarządowym w 2016 roku wyniosła 128 920,00zł. Dotowana kwota stanowiła 0,55 % budżetu Gminy.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy.
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły nieodpłatnie korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Lasowice Wielkie (sale wiejskie, boiska sportowe).
Gmina Lasowice zajmowała się obsługą konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych, udostępniała niezbędne formularze i udzielała konsultacji na temat ich wypełniania. Udzielano również konsultacji dotyczących procedury ubiegania się i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Lasowice Wielkie.
 
Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
Zgodnie z przyjętym Rocznym Programem Współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Lasowice Wielkie - oprócz współfinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, wspierał sektor pozarządowy także w innych formach:
- w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie  organizacjami pozarządowymi zajmują się pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej;
- na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie umieszczane są m.in.: bieżące informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia o konkursach na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięcia, a także terminy składania wniosków i wymagane druki dokumentów;
- udostępniono stronę internetową do zamieszczania nieodpłatnych ogłoszeń i informacji na temat statutowej działalności organizacji pozarządowych;
 
opracowała:                                                                       zatwierdził:
GRAŻYNA WYRWA                                                 DANIEL GAGAT
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1551
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-02-22 08:44:36
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2017-02-22 08:44:36