logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami - SZUMIRAD

Lasowice Wielkie 16.03.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami wraz z dobudową basenu krytego i ogrodu zimowego i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 97/60, 104/60, 105/60, 106/60 obręb ewidencyjny 0080 – Szumirad, gm. Lasowice Wielkie” na podstawie art. 33 ust 1 pkt 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23) Wójt Gminy Lasowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości co następuje:
1/ Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
2/ Na wniosek Pani ### zam. ul. ###, ### zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami wraz z dobudową basenu krytego i ogrodu zimowego i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 97/60, 104/60, 105/60, 106/60 obręb ewidencyjny 0080 – Szumirad, gm. Lasowice Wielkie”
3/ Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
4/ Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
5/ Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie tut. Urzędu pokój nr 19 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.
6/ Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres rgk_wyrwa@lasowicewielkie.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do 07.04.2017.
7/ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
8/ Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
 
ZAMIESZCZONO:
1/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2/ BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3/ Tablice ogłoszeń w sołectwie Szumirad.

Metryka

Liczba odwiedzin 982
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2017-03-16 15:45:47
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2017-03-16 15:45:47