logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie Nr 280/2017

  
Zarządzenie Nr  280/2017  
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 01 czerwca 2017 roku
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy
 
Na podstawie art. 25 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 02 kwietnia 2014, poz. 518 ) w związku z § 4, ust. 1 uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XXXI – 216/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lasowice Wielkie, Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje ;
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową  położoną w Tułach, działką nr 51, KM 5 o powierzchni 0,0070 ha, zawartej w KW OP1U/00041804/5  na rzecz Pana Józefa Boreńskiego, zam. Tułach nr 12 za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Jacka Podolińskiego z dnia 24 maja 2017 roku na kwotę 1.570,00 zł. powiększoną o koszty wyceny nieruchomości 369,00 zł oraz koszt wypisu i wyrysu 150,00 zł na polepszenie warunków zagospodarowania działki nr 52/1, KM 5 stanowiącej jego własność.
§ 2
 
Kwota 2.089,00 zł z tytułu sprzedaży, słownie ; dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć zł 00/100  zostanie przekazana przelewem na konto Gminy Lasowice Wielkie nr 62 8890 1053 0000 1094 2007 0001 BS Namysłów o/Lasowice Małe przed sporządzeniem aktu notarialnego.
Koszty notarialne sprzedaży działki zostaną pokryte przez nabywcę.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1098
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-06-01 10:54:33
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-06-01 10:54:33