logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2017
 
 
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH OGŁASZA NABÓR
na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich
 
 
 

 1. Nazwa stanowiska – Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Lasowicach Wielkich
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i ukończenie 18 roku życia;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 5. Posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego i co najmniej 3- letniego stażu pracy w księgowości;
 6. Posiadanie wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego ekonomicznego i posiadanie co najmniej 6 – letniego stażu pracy w księgowości;
 7. Znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy;
 8. Biegła znajomość obsługi programów komputerowychw tym: Płatnik, Vulcan, programu płacowokadrowego, pakietu Microsoft Office, Excel.

 
 

 1. Wymagania dodatkowe

 

 1. Predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole i organizacja pracy własnej, terminowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, obowiązkowośc, bezstronność, wysoka kultura osobista, nieposzlakowana opinia, dyspozycyjnośc;
 2. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów;

 
 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

 1. Prowadzenie rachunkowości GOPS;
 2. Prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej GOPS;
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystyki publicznej;
 4. Opracowanie projektu budżetu, planów finansowych oraz bieżąca analiza realizacji budżetu;
 5. Naliczanie składek ZUS dla poszczególnych pracowników oraz zasiłkobiorców pomocy społecznej;
 6. Sporządzanie deklaracji, rozliczeń z ZUS, US wynikających z przepisów prawa;
 7. Obsługa bankowości elektronicznej;
 8. Ewidencja podatków
 9. Dekretowanie dokumentacji;
 10. Archiwizowanie dokumentów płacowych i ubezpieczeniowych;
 11. Rozliczanie delegacji służbowych;
 12. Zapewnienie prawidłowości, rzetelności i terminowości sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza;
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 4. Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o stażu pracy;
 5. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póżn. zm.);
 6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, złożone pod odpowiedzialnością karną;
 7. Kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie lub obywateklstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstwie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP i ukończenie 18 roku życia.

 
 

 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 • termin: do dnia 08.08.2017 r. do godz. 14.00
 • miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46-281 Lasowice Wielkie 99A, parter, pokój 07 lub 05;
 • sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich”, osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46-282 Lasowice Wielkie 99A.

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 • kontakt w sprawie naboru pod nr tel. 77/4175487;
 • aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich po wskazanym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

 
 


 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2057
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-07-06 14:52:21
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-08-25 12:57:29

Historia zmian