logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”

Lasowice Wielkie 10.07.2017r.
  
GK.6733.6.2017.ZJ
 
  O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.)   
 
zawiadamiam
 
          że w dniu 13 czerwca 2017r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Łukasz Olbiński - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: Buddowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”, na dz. nr: 614/256 arkusz mapy 2 w miejscowości Jasienie.
 
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.
 
W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        
 
 Zamieszczono :
 1.   Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasienie 
 2.   Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 3.   Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 4. A/a
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2744
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2017-07-10 16:42:11
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2017-07-10 16:42:11