logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2004

nowa podstrona, dodana 2004-02-23

U C H W A Ł A Nr XV-101/2004

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie:  uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2004 r.

- 15_101__28_01_2004.doc

- zal1__15_101__28_01_2004.doc

- zal2__15_101__28_01_2004.doc

- zal3__15_101__28_01_2004.doc

- zal4__15_101__28_01_2004.doc

- zal5__15_101__28_01_2004.doc

- zal6__15_101__28_01_2004.doc

- zal7__15_101__28_01_2004.doc

- zal8__15_101__28_01_2004.doc

- zal9__15_101__28_01_2004.doc

- zal10__15_101__28_01_2004.doc

- zal11__15_101__28_01_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XV – 102/2004

Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia  28 stycznia 2004 r.

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXXIX – 181/2002 Rady Gminy z dnia 24 kwietnia      2002 r. w sprawie określenia maksymalnej stawki za wywóz odpadów stałych na terenie gminy Lasowice Wielkie.

- 15_102__28_01_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XV – 103/2004

Rady Gminy  Lasowice  Wielkie z dnia 28 styczna  2004 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV – 147/2001 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w tabeli stawek miesięcznych dla jednostek organizacyjnych gminy Lasowice Wielkie.

- 15_103__28_01_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVI – 104/2004
W sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /DZ.U.NR96 POZ.873/ sposób jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

- 16_104__25_02_2004.doc

- zal1__16_104__25_02_2004.doc

- zal2__16_104__25_02_2004.doc

- zal3__16_104__25_02_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVI – 105/2004
W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004.

- 16_105__25_02_2004.doc

- zal1__16_105__25_02_2004.doc

- zal2__16_105__25_02_2004.doc

- zal3__16_105__25_02_2004.doc

- zal4__16_105__25_02_2004.doc

- zal5__16_105__25_02_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVI – 106/2004 

W sprawie zamiaru likwidacji przedszkola samorządowego w Wędryni, wchodzącego w skład zespołu Gimnazjalno - Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

- 16_106__25_02_2004.doc 

 

U C H W A Ł A Nr XVI – 107/2004  

W sprawie zmiany uchwały NR III-15/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30.12.2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od psów oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- 16_107__25_02_2004.doc 

 

U C H W A Ł A Nr XVI – 108/2004   

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie.

- 16_108__25_02_2004.doc 

- zal1__16_108__25_02_2004.JPG

 

U C H W A Ł A Nr XVII – 109/2004   

W sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określonych w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /DZ.U.NR.71, POZ.734.

- 17_109__24_03_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVII – 110/2004 

W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.

- 17_110__24_03_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVII – 111/2004 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004.

- 17_111__24_03_2004.doc

- zal1__17_111__24_03_2004.doc

- zal2__17_111__24_03_2004.doc

- zal3__17_111__24_03_2004.doc

- zal4__17_111__24_03_2004.doc

- zal5__17_111__24_03_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVII – 112/2004 

W sprawie określenia zasad przyznawania zryczałtowanej diety dla sołtysów z tytułu zwrotu kosztów dojazdu, rozmów telefonicznych itp.

- 17_112__24_03_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVII – 113/2004 

W sprawie wyrażenia opinii odnośnie przeniesienia siedziby władz gminnych z miejscowości Lasowice Małe do miejscowości Lasowice Wielkie.

- 17_113__24_03_2004.doc

- zal1__17_113__24_03_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVII – 114/2004 

W sprawie likwidacji przedszkola samorządowego w Wędryni, wchodzącego w skład zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

- 17_114__24_03_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVII – 115/2004 

W sprawie zmiany uchwały nr VI-54/2003 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26.03.2003 w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich.

- 17_115__24_03_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVIII – 116/2004 

W sprawie złożenia wniosku dotyczącego przeniesienia siedziby władz gminnych z miejscowości Lasowice Małe do miejscowości Lasowice Wielkie.

- 18_116__28_04_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVIII – 117/2004 

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

- 18_117__28_04_2004.doc

- zal1__18_117__28_04_2004.doc

- zal2__18_117__28_04_2004.doc

- zal3__18_117__28_04_2004.doc

- zal4__18_117__28_04_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVIII – 118/2004 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie.

- 18_118__28_04_2004.doc

- zal1__18_118__28_04_2004.JPG

 

U C H W A Ł A Nr XVIII – 119/2004 

W sprawie rozparzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2003 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

- 18_119__28_04_2004.doc

- zal1__18_119__28_04_2004.doc

- Dochody budżetu gminy za 2003 rok.doc

- Planowane zadania inwestycyjne na rok 2003 – po dokonanych zmianach.doc

- Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów.doc

- Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2003.doc

- Sprawozdanie z wykonania.doc

- Wydatki budżetu gminy za 2003 rok.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVIII – 120/2004 

W sprawie przyjęcia darowizny gotówkowej od Burmistrza Gminy Związkowej Gruenstadt-Land – Niemcy.

- 18_120__28_04_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XVIII – 121/2004 

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wydzierżawienie działki nr. 9 KA 7 we wsi Laskowice o powierzchni 0,0290 na okres dłuższy niż 3 lata.

- 18_121__28_04_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XIX – 122/2004 

W sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego” gminy Lasowice Wielkie

- 19_122_24_05_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XIX – 123/2004 

W sprawie zmiany kategorii dróg gminnych.

- 19_123_24_05_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XIX – 124/2004 

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

- 19_124_24_05_2004.doc

- zal1_124_24_24_05_2004.doc

- zal2_124_24_05_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XIX – 125/2004 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie.

- 19_125_24_05_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XIX – 126/2004 

W sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2004.

- 19_126_24_05_2004.doc

- za1_19_126_24_05_2004.doc

- zal2_19_126_24_05_2004.doc

- zal3_19_126_24_05_2004.doc

- zal4_19_126_24_05_2004.doc

- zal5_19_126_24_05_2004.doc

- zal6_19_126_24_05_2004.doc

- zal7_19_126_24_05_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XX – 127/2004 

W sprawie: przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego.

- 20_127_30_06_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XX – 128/2004 

W sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2004.

- 20_128_30_06_2004.doc

- zal1_20_128_30_06_2004.doc

- zal2_20_128_30_06_2004.doc

- zal3_20_128_30_06_2004.doc

- zal4_20_128_30_06_2004.doc

- zal5_20_128_30_06_2004.doc

- zal6_20_128_30_06_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XX – 129/2004 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego Gminy Lasowice Wielkie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działka nr 176 k.m. 5 obręb Tuły , z przeznaczeniem na przepompownię ścieków komunalnych .

- 20_129_30_06_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XX – 130/2004 

W sprawie wyłonienia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kluczborku .

- 20_130_30_06_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXI – 131/2004 

W sprawie przystąpienia Gminy Lasowice Wielkie do projektu „E-urząd dla mieszkańca opolszczyzny”.

- 21_131_06_09_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXI – 132/2004 

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-127/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego.
- 21_132_06_09_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXI – 133/2004 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie oznaczonej jako działka nr 91/8 k.m. 13 położonej w Laskowicach.

- 21_133_06_09_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXI – 134/2004 

W sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2004.

- 21_134_06_09_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXI – 135/2004 

W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie.

- 21_135_06_09_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXI – 136/2004 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie.

- 21_136_06_09_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXI – 137/2004 

W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego położonego w Wędryni na działce nr 666/125 k.m. 1

- 21_137_06_09_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXI – 138/2004 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu gaśniczego Star 29 – GP nr rej. OEW 3137.

- 21_138_06_09_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 139/2004 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego Gminy Lasowice Wielkie od Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w 2/27 części, nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działki nr 14 i 15 k.m. 4 obręb Lasowice Małe.

- 22_139_20_10_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 140/2004 

W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działek nr 77/18 i 78/18
km 14 o powierzchni 0.0444 ha i 0.7908 ha zawartych w KW 24791 położonych w Laskowicach  (boisko sportowe-piłkarskie) dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Lasowice Wielkie z/s w Lasowicach Małych na okres powyżej 3 lat.

- 22_140_20_10_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 141/2004 

W sprawie : przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w  Ligocie Dolnej 56.

- 22_141_20_10_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 142/2004 

W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVI-104/2004 Rady Gminy
Lasowice Wielkie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizacje zadania publicznego nie określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

- 22_142_20_10_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 143/2004 

W sprawie akceptacji planowanych do realizacji zadań składających się na „Centrum Kultury" w Laskowicach.

- 22_143_20_10_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 144/2004 

W sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2004.

- 22_144_20_10_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 145/2004 

W sprawie:  zmian Budżetu Gminy na rok 2004.
- 145_24_11_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 146/2004 

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

- 146_24_11_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 147/2004 

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.

- 147_24_11_ 2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 148/2004 

w sprawie wysokości oraz szczególnych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

- 148 _24_11_2004.doc

 

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 149/2004 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działka nr 666/125 k.m. 1 obręb Wędrynia po uprzednim jej wydzieleniu, oraz  działki nr 575/125 k.m. 1 obręb Wędrynia .

- 149_24_11_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 150/2004 

W sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2004

- 150_8_12_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 151/2004 

w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

- 151_8_12_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 152/2004 

w sprawie: ustalenia stawek opłat od posiadania psa, opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

- 152_8_12_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 153/2004 

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
- 153_8_12_2004.doc

- zal153_08_12_2004 .doc

- zal2_153_08_12_2004.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 154/2004 

W sprawie  wprowadzenia   zmiany do uchwały nr II-11/2002 z dnia 11 grudnia    2002  roku  w  sprawie  powołania  stałych     komisji   Rady   Gminy     Lasowice   Wielkie: Komunalno-Rolnej i Bespieczeństwa  Publicznego , Oświaty  Kultury  Sportu  Zdrowia  i Pomocy   Społecznej ,  Budżetu i  Finansów.
- 154_08_12_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 155/2004 

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2004- 154_08_12_2004.doc

- 155_29_12_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 156/2004 

w sprawie:  uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2005.

- 156_29_12_2004.doc

- zal1_156_29_12_2004.doc

- zal2_156_29_12_2004.doc

- zal3_29_12_2004.doc

- zal4_29_12_2004.doc

- zal5_29_12_2004.doc

- zal6_29_12_2004.doc

- zal7_156_29_12_2004.doc

- zal8_156_29_12_2004.doc

- zal9_29_12_2004.doc

- zal10_156_29_12_2004.doc

- zal11_156_29_12_2004.doc

- zal12_156_29_2004.doc

- zal13_156_29_12_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 157/2004 

w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

- 157_29_12_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 158/2004 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

- 158_29_12_2004.doc

 

U C H W A Ł A Nr XXII – 159/2004 

W sprawie zmiany do uchwały Nr XXI – 138/2004 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 6 września 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu gaśniczego STAR –29GP nr rej. OEW 3137.

- 159_29_12_2004.doc

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Rada Gminy
data wytworzenia: 24.02.2004

Metryka

Liczba odwiedzin 4281
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2005-03-17 14:55:57
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2005-03-17 14:55:57