logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

UCHWAŁY RADY GMINY LASOWICE WIELKIE ZA ROK 2005

nowa podstrona, dodana 2005-04-04

 

U C H W A Ł A Nr XXVI – 160/2005 

w sprawie zmiany do uchwały Nr I-3/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia  wysokości diet Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącym stałych komisji Rady Gminy oraz radnym.

- 160_26_01_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVI – 161/2005 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieodpłatne samochodu pożarniczego marki ŻUK GL M8/8 o nr rejestracyjnym ODE 8922 z jednostki OSP Ciarka dla Gminy Kluczbork , z przeznaczeniem dla OSP Kujakowice Górne i nieodpłatnego przyjęcia darowizny agregatu prądotwórczego z Gminy Kluczbork z przeznaczeniem dla OSP Ciarka

- 161_26_01_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVI – 162/2005 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

- 162_26_01_2005.pdf

- zal2_162_26_01_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 163/2005 

w sprawie : zmian Budżetu Gminy na rok 2005

- 163_23_02_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 164/2005 

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa  wodociągu grupowego CHOCIANOWICE  - sieć wodociągowa Jasienie – Trzebiszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- 164_23_02_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 165/2005 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich z/s w Lasowicach Małych oraz wartości jednego punktu w złotych wg poszczególnych kategorii zaszeregowań w tabeli wynagrodzeń.

- 165_23_02_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 166/2005 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego marki ŻUK GL M8/8 o nr rejestracyjnym ODE 8922 z jednostki OSP Ciarka dla jednostki OSP Kujakowice Górne.

- 166_23_02_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 167/2005 

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz  innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego roku 2005 – w drodze regulaminu

- 167_30_03_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 168/2005 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lasowice Wielkie.

- 168_30_03_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 169/2005 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Wodno – Ściekowego w Ligocie Dolnej .

- 169_30_03_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 170/2005 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.

- 170_30_03_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 171/2005 

w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie.

- protokol_23_02_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 172/2005 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2005

- 172_30_03_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 173/2005 

w sprawie przyjęcia Strategii  Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lasowice Wielkie na lata 2005 – 2012

- 173_30_03_05.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 174/2005 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania  z wykonania  budżetu Gminy Lasowice Wielkie za rok 2004 i udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy.

- 174_27_04_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 175/2005 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2005

- 175_27_04_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 176/2005 

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Gminy w Kluczborku w sprawie wystąpienia  z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

- 176_31_05_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 177/2005 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2005

- 177_31_05_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 178/2005 

w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Kluczbork, Lasowice Wielkie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

- 178_31_05_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 179/2005 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-127/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej  przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego

- 179_31_05_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 180/2005 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kluczborku jako działka nr 58/13 k.m 4 obręb Lasowice Wielkie z  Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy Opole na rzecz Mienia Gminy Lasowice Wielkie

- 180_31_05_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 181/2005 

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości  Laskowice.

- 181_31_05_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 182/2005 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie..

- 182_31_05_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 183/2005 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2005.

- 183_29_06_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 184/2005 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- 184_29_06_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 185/2005 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- 185_29_06_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 186/2005 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmioce likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku.

- 186__29_06_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 187/2005 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI-162/05 dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

- 187_29_06_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 188/2005 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-127/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego.

- 188_29_06_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 189/2005 

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Laskowice.

- 189_29_06_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 190/2005 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Lasowice Wielkie (cze. działki  98/32 ark. mapy 1 obręb Wędrynia - drogi) a państwem Hadam Joachim i Krystyna zam. Olesno ul. KS. B. Aleksandra 3/2 (cz. działki nr 109/39 ark. mapy  obręb Wędrynia - drogi) po ich uprzednim podziale.

- 190_30_07_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 191/2005 

w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

- 191_30_07_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 192/2005 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2005

- 192_30_08_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 193/2005 

w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Związkową Grundstadt-Land-Niemcy

- 193_30_07_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 194/2005 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2005.

- 194_28_09_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 195/2005 

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz  innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w roku 2006 – w drodze regulaminu.

- 195_26_10_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 196/2005 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2005.

- 196_26_10_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 197/2005 

w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2005.

- 197_26_10_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 198/2005 

w sprawie współpracy gminy Lasowice Wielkie z organizacjami               pozarządowymi w 2005/2006 roku .

- 198_26_10_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 199/2005 

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego.

- 199_26_10_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 200/2005 

w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości .

- 200_26_10_2005.pdf

 

 

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 200/2005 

w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości .

- 200_26_10_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 201/2005 

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2005.

- 201_30_11_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 202/2005 

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji KLUCZBORK na obszarach gmin: Kluczbork, Lasowice Wielkie 

- 202_30_11_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 203/2005 

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji KLUCZBORK na obszarach gmin: Kluczbork, Lasowice Wielkie 

- 203_30_11_2005.pdf


 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 204/2005 

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-127/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. dotyczącej przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego

- 204_30_11_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 205/2005 

 w sprawie: przyznania Panu Eugeniuszowi Grzesik madalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

- 205_08_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 206/2005 

 w sprawie: przyznania Panu Gregorowi Arndt madalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

- 206_08_12_2005.pdf


 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 207/2005 

 w sprawie: przyznania Panu Włodzimierzowi Hrywna madalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

- 207_08_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 208/2005 

 w sprawie: przyznania Panu Franciszkowi Jantos madalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

- 208_08_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 209/2005 

 w sprawie: przyznania Panu Guntrowi Biskup madalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

- 209_08_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 210/2005 

 w sprawie: przyznania Panu Krolowi Lasik madalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

- 210_08_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 211/2005 

 w sprawie: przyznania Panu Rajmundowi Kała madalu "ZASŁUŻONY DLA GMINY LASOWICE WIELKIE"

- 211_08_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 212/2005 

 w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

- 212_08_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 213/2005 

w sprawie podatku od środków transportowych.

- 213_08_11_2005.pdf

 

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 214/2005 

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2005

- 214_08_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 215/2005 

W sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego na działkach nr 29/11; 29/12; 29/13; 30/17; 30/18 k.m. 5 w miejscowości Lasowice Wielkie dla Banku Spółdzielczego Namysłów o/Lasowice Małe

- 215_08_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 216/2005 

w sprawie: zmian Budżetu Gminy na rok 2005

- 216_28_12_2005.pdf

 

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 217/2005 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX-127/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego

- 217_28_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 218/2005 

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2006

- 218_28_12_2005.pdf

- zal1_218_28_12_2005.pdf

- zal2_218_28_12_2005.pdf

- zal3_218_28_12_2005.pdf

- zal4_218_28_12_2005.pdf

- zal5_218_28_12_2005.pdf

- zal6_218_28_12_2005.pdf

- zal7_218_28_12_2005.pdf

- zal8_218_28_12_2005.pdf

- zal9_218_28_12_2005.pdf

- zal10_218_28_12_2005.pdf

- zal11_218_28_12_2005.pdf

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 219/2005 

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji  TRZEBISZYN  na obszarze Gminy  Lasowice Wielkie 

- 219_28_12_2005.pdf 

 

U C H W A Ł A Nr XXVII – 220/2005 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok jako część strategii rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Lasowice Wielkie

- 220_28_12_2005.pdf 

 

 

 

informację wytworzył(a): Rada Gminy Lasowice Wielkie
za treść odpowiada: Joachim Smolnik
data wytworzenia: 01.01.2005

Metryka

Liczba odwiedzin 3436
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2006-04-05 13:17:54
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2006-04-05 13:17:54