logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E

Lasowice Wielkie 26.07.2017r.
  
GK.6733.10.2017.ZJ
 
                                                  
 
                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017. 1257), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.)   
 
 
zawiadamiam
 
          że w dniu 20 lipca 2017r. zostało wszczęte na żądanie TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Gerard Mainka  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem słupa w istniejącej linii napowietrznej 15 kV”, na dz. nr: 22/5; 87; 82; 93; 71/8; 71/7; 108/5 arkusz mapy 5 w miejscowości Lasowice Wielkie.
 
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.
 
W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        
 
 
 
 
Zamieszczono :
 
 1.   Tablica ogłoszeń w sołectwie Lasowice Wielkie
 2.   Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
 3.   Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
        4.   A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 1966
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2017-07-26 11:49:02
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2017-07-26 11:49:02