logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Odpowiedź na zapytanie nr 1 - dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"

Lasowice Wielkie, 05.09.2017 r.

ZP.271.3.2017

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”.

 

            Zamawiający, Gmina Lasowice Wielkie, informuje, iż w w/w postępowaniu Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

 

Pytanie Nr 1.

Wykonawca na podstawie art. 38. Ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią sieciową lub tłocznią ścieków o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł brutto?

 

Odpowiedź.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami przydomowymi o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł.

Do pobrania

  • Liczba pobrań 299
    Osoba która wysłała plik Grażyna Wyrwa
    Osoba która dodała plik Grażyna Wyrwa
    Data wysłania 2017-09-05

Metryka

Liczba odwiedzin 3714
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-09-05 08:50:32
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-05 08:50:32