logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg – Komorzno nitka I i II...

Lasowice Wielkie 06.09.2017 r.

 

GK.6733.7.2017.ZJ

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) w związku z art.49 oraz art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1257),   

 

 

zawiadamiam

 

 

            że w dniu 06.09.2017r., została wydana decyzja GK.6733.7.2017.ZJ w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięciaRemont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg – Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice – odcinki o długości ok. 200m”, na dz. nr: 205/5; 205/3; 204/3; 205/12; 7/1; 9 arkusz mapy 1 w miejscowości Bąków, dz. nr: 421/103; 422/103; 112; 283/103; 449/113; 195/115; 114 arkusz mapy 1 w miejscowości Chocianowice.

           Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 730  do 1530, środa od 730 do 1630, piątek od 730 do 1430.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lasowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

           Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Otrzymują :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Bąków
  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kluczbork
  5.  Strona internetowa BIP Urzędu Miasta Kluczbork
  6. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  7.  A/a.

Metryka

Liczba odwiedzin 1409
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-09-06 15:17:44
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-06 15:17:44