logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zarządzenie wójta gminy w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  124/08
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia  29 lipca 2008r.
 
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych  do wynajmu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn.zmianami) z a r z ą d z a m  co następuje:
§ 1
1. Ustala się wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie przeznaczonych do wynajmu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Lasowice Wielkie i poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.bip.lasowicewielkie.pl
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 124/08
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 lipca 2008r.
 
 
Lp.
Powierzchnia użytkowa budynku w m2
Miejsce położenia
Opis  lokalu
Przeznaczenie budynku
 
Okres najmu
Wysokość miesięczna /netto/czynszu za m2
Termin wnoszenia czynszu
UWAGI
1.
513,71
Lasowice Małe
Ul. Odrodzenia 32
46-282 Lasowice Wielkie
Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. Ściany nośne z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej. Strop nad parterem i piętrem drewniany. Schody wewnętrzne na piętro drewniane. Więźba dachowa drewniana, dach dwuspadowy kryty dachówka ceramiczną. Tynki wewnętrzne gładkie. Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana. Część okien okratowana. W piwnicy budynku znajduje się lokalna kotłownia. Budynek przed 1945r. Wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i cieplną (lokalna kotłownia)
 Działalność administracyjno -biurowa
do 3 lat
3,10 zł + obowiązująca stawka podatku VAT
do 20-go każdego miesiąca
Stosownie do złożonych ofert
 
               
 
 
 
 
 
 

 

Wykaz do pobrania w formie .doc

bip.lasowicewielkie.pl/fck_pliki/File/Z A R Z Ą D Z E N I E nr 124 WYKAZ NIERU_ przeznaczonych do wynajmu.doc

Metryka

Liczba odwiedzin 810
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2008-07-30 14:43:38
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2008-07-30 14:43:38