logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 27 września 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

 Lasowice Wielkie, dnia 18.09.2017 r.  0004.17.2017

                                              

                                              Z A W I A D O M I E N I E

                  

                Zwołuję na dzień  27 września 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Rewizyjnej z dnia 31.08.2017 r. i 20.09.2017 r.
 • Budżetu i Finansów z dnia 18.09.2017 r.
 1. Przedstawienie – odczytanie Uchwały nr 320/2017 z dnia 31sierpnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
 10. Pytania, wnioski, interpelacje.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi.
 13. Zamknięcie sesji.

                                                                                                    Przewodniczący

                       Rady Gminy

         Rajmund Kinder

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3642
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2017-09-18 13:21:04
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-18 13:21:04