logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 wsi Chudoba

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz Uchwały Nr XX/111/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 5 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r. w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu.

 

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także na stronie internetowej https://www.bip.lasowicewielkie.pl w zakładce: Obwieszczenia i ogłoszenia.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami - rozwiązaniami planu miejscowego odbędzie się w dniu  18 października  2017 r., w budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie sala nr 04  o godz. 1400.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

  • o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba,

  • o prognozie oddziaływania na środowisko,

  • o opracowaniu ekofizjograficznym,

  • o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Lasowice Wielkie na zasadach określonych w art. 18  ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 r.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922) informuję, że dane osobowe wnoszących uwagi zbierane są w związku z procedurą planistyczną sporządzenia w/w projektu zmiany planu. Administratorem danych jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie  Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie. Wnoszący uwagi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu jedynie podmiotom wykonującym prace projektowe dotyczące w/w projektu zmiany planu.

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2638
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-09-25 08:48:34
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-25 09:06:40

Historia zmian