logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Informacja z otwarcia ofert - "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II"

Lasowice Wielkie, 27.10.2017

ZP.271.4.2017
 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II".

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję:

w dniu 27.10.2017 r. o godz. 10.10 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godziny 10:00 złożonych zostało 3 oferty przez n/w Wykonawców.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

część I zamówienia 207.641,02 zł brutto,

cześć II zamówienia 107.191,02 zł brutto,

część III zamówienia 124.187,89 zł brutto,

 

Oferty złożyli:

LP

Nazwa i adres Wykonawcy

Część zamówienia

Oferowana cena brutto

Gwarancja jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Larix” Sp. z o.o.

46-700 Lubliniec,
ul. Klonowa 11

I

149.771,16 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

234.942,37 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

113.434,17 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

2

 

OLS Sp. z o.o. Sp. k.

42-700 Lubliniec,
ul. Chopina 2

 

I

106.741,81 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

120.041,36 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

82.872,91 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo

„TOMBUD”

46-300 Olesno,
ul. Słowackiego 1/40

I

102.334,89 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

II

122.303,12 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

III

85.241,20 zł

60 miesięcy

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Metryka

Liczba odwiedzin 5111
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2017-10-27 12:30:07
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2017-10-27 12:30:07