logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 29 listopada 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie,

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 20.11.2017 r.

 1. 0004.20.2017

                                                                                                                                                              

                                         

                                                    Z A W I A D O M I E N I E

 

     Zwołuję na dzień  29 listopada 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
  • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 22.11.2017 r.
  • Budżetu i Finansów z dnia 17.11.2017 r.
  • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.11.2017 r.
  • Rewizyjnej z dnia 27.11.2017 r.
 1. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lasowice Wielkie w roku szkolnym 2016/2017.
 2. Przedstawienie informacji o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych  za rok 2016 .
 3. Podjęcie uchwał w sprawie
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jasieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jasieniu,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lasowicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Lasowicach Wielkich,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chudobie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chudobie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chocianowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chocianowicach,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gronowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gronowicach,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Laskowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Laskowicach,
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lasowice Wielkie na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 6. Rozpatrzenie wniosku z dnia 20.10.2017 r. Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Spółka z o.o. Kluczbork ul. Kołłątaja 7 o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania w Gminie Lasowice Wielkie przedsiębiorstwa :Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM „ Sp. z o.o. ul. Kołątaja 7, Kluczbork
  • Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Lasowice Wielkie.
 1. Rozpatrzenie wniosku z dnia 18.10.2017 r. Gminy Lasowice Wielkie  o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Chudoba, Wędrynia w Gminie Lasowice Wielkie.
 1. Ustalenie stawek podatkowych na rok 2018.
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • ustalenie stawki dla podatku rolnego i leśnego,
 • informacja dotycząca zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • informacja w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności,
 • informacja w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso,
 • informacja w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 1. Pytania, wnioski, interpelacje.
 2. Dyskusja.
 3. Odpowiedzi.
 4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                              Rady Gminy

 

                                                                                                      Rajmund Kinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2706
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Jarosław Sułkowski
Data opublikowania 2017-11-23 08:28:30
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2017-11-23 08:28:30