logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję na dzień 20 grudnia 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie

                                                                           Lasowice Wielkie, dnia 04.12.2017 r.

 1. 0004.24.2017

                                            Z A W I A D O M I E N I E

            Zwołuję na dzień  20 grudnia 2017 r. godz.14:00 sesję Rady Gminy Lasowice Wielkie, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /kworum /.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Odpowiedzi na pytania, wnioski, interpelacje z poprzedniej sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzeń komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 23.11.2017 r. /w części dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2018 / i z dnia 11.12.2017 r.
 • Rewizyjnej z dnia 27.11.2017 r. /w części dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2018 / i z dnia 07.12.2017 r.
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dnia 22.11.2017 r./ w części dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2018 /
 • Budżetu i Finansów z dnia 04.12.2017 r.
 1. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie na rok 2018
 • Budżetu i Finansów,
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 • Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
 1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Lasowice Wielkie na rok 2018.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice Wielkie na 2018 rok  jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.
 5. Przedstawienie – odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Przedstawienie – odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczących projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018.
 7. Przedstawienie – odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
  • Opinia nr 54/17 Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Opinia nr 55/17 Komisji Rewizyjnej,
  • Opinia nr 53/17 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  • Opinia nr 56/17 Komisji Budżetu i Finansów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
 10. Pytania, wnioski, interpelacje.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi.
 13. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                              

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             Rajmund Kinder

 

 

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 3358
Osoba wprowadzająca informację Jarosław Sułkowski
Osoba publikująca informację Jarosław Sułkowski
Osoba odpowiedzialna za informację Mateusz Jośko
Data opublikowania 2017-12-07 07:34:50
Zmodyfikował Jarosław Sułkowski
Data ostatniej aktualizacji 2017-12-07 07:34:50