logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

Lasowice Wielkie, dnia 15.03.2018 r.

 

WÓJT GMINY

LASOWICE WIELKIE

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Lasowice Wielkie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z  2017 r. poz.1073 z późn. zm.)  oraz art.29, art.39 ust.1 pkt.2 art.54 ust.2, art.55 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 22 marca 2018 r. do  23 kwietnia 2018  r. w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie 99A, 46-282 Lasowice Wielkie, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu  12  kwietnia 2018 r. o godz. 1400, w budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie sala nr 4.

 

Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lasowice Wielkie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja  2018 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405) zwaną dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

  • o projekcie „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie”;
  • o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu;
  • o opracowaniu ekofizjograficznym.

 

Zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt Zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lasowice Wielkie
, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie dnia 14 maja  2018 r.

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz określenie terenu, którego dotyczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1532
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-03-13 09:10:02
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-03-13 09:10:02